Dzień kolorowej skar­pet­ki online w op 5b

321 mar­ca to nie tylko początek kalen­dar­zowej wios­ny, ale również… Świa­towy Dzień Osób z Zespołem Dow­na. Przyjęło się, że tego dnia nosimy kolorowe skar­pet­ki. Mogą być w pas­ki, w krop­ki, długie lub krótkie, ale koniecznie nie do pary!
Sama data – kom­bi­nac­ja liczb 21 i 3 – nie jest też przy­pad­kowa, bowiem w 21 parze chro­mo­somów, oso­by zdrowe mają 2 chro­mo­somy, pod­czas gdy oso­by z Zespołem Dow­na – 3. Stąd inna nazwa tej choro­by – tri­so­mia 21.Nie dane było nam obchodz­ić wspól­nie i na tyle uroczyś­cie tego świę­ta, aby pod­kreślić jak jest ważne, lecz w obliczu izo­lacji łączyliśmy się online okazu­jąc osobom z zespołem Dow­na i ich rodzi­nom sol­i­darność oraz wspar­cie. Kolorowe skar­pety – nie do pary były tego wyrazem. Przed­szko­la­ki z grupy OP 5B wraz z rodzi­ca­mi i rodzeńst­wem chęt­nie wzięły udzi­ał w naszym skar­petkowym wyzwaniu.


Wstecz