Dzień kolo­ro­wej skar­pet­ki onli­ne w op 5b

321 mar­ca to nie tyl­ko począ­tek kalen­da­rzo­wej wio­sny, ale rów­nież… Świa­to­wy Dzień Osób z Zespo­łem Downa. Przy­ję­ło się, że tego dnia nosi­my kolo­ro­we skar­pet­ki. Mogą być w paski, w krop­ki, dłu­gie lub krót­kie, ale koniecz­nie nie do pary!
Sama data – kom­bi­na­cja liczb 21 i 3 – nie jest też przy­pad­ko­wa, bowiem w 21 parze chro­mo­so­mów, oso­by zdro­we mają 2 chro­mo­so­my, pod­czas gdy oso­by z Zespo­łem Downa – 3. Stąd inna nazwa tej cho­ro­by – tri­so­mia 21.Nie dane było nam obcho­dzić wspól­nie i na tyle uro­czy­ście tego świę­ta, aby pod­kre­ślić jak jest waż­ne, lecz w obli­czu izo­la­cji łączy­li­śmy się onli­ne oka­zu­jąc oso­bom z zespo­łem Downa i ich rodzi­nom soli­dar­ność oraz wspar­cie. Kolo­ro­we skar­pe­ty – nie do pary były tego wyra­zem. Przed­szko­la­ki z gru­py OP 5B wraz z rodzi­ca­mi i rodzeń­stwem chęt­nie wzię­ły udział w naszym skar­pet­ko­wym wyzwaniu.


Wstecz