Dzień Dyni w grupie OP 5A oraz OP 6C

davW piątek 23 i 30 październi­ka obchodzil­iśmy Dzień Dyni  w naszym przed­szkolu. Nasze przed­szko­la­ki były ubrane na pomarańc­zowo, a także prze­brane w piękne dyniowe stro­je. Ten dzień wypełnionym był liczny­mi zabawa­mi integracyjnymi.
Świę­to Dyni rozpoczęliśmy od obe­jrzenia baj­ki eduka­cyjnej — „Dynia pod ochroną”, dzię­ki której dzieci dowiedzi­ały się, że dynia jest bard­zo zdrowym warzy­wem oraz gdzie i w jakich warunk­ach ono rośnie. Dzieci z zapałem zabrały się również do odkry­wa­nia „dyniowego wnętrza”. Po przekro­je­niu dyni wydrążały nasiona, obser­wowały ich wygląd i próbowały już wysus­zonych pestek. Następ­nie nasi najmłod­si przys­tąpili do dyniowych zawodów: slalom dyniowy, dyniowe krę­gle, sko­ki przez dynię. W tym wesołym dniu dzieci wykon­ały również przepiękne prace plas­ty­czne oraz dynie z masy sol­nej. Przed­szko­la­ki wykaza­ły się ogrom­ną kreaty­wnoś­cią i jed­nocześnie świet­nie się baw­iły. Dzień Dyni był wyjątkowy, poz­wolił nam zapoz­nać się z różny­mi gatunka­mi dyń oraz wzbo­gacił naszą wiedzę na ich tem­at. Na zakończe­nie świę­ta Dyni panie wręczyły każde­mu przed­szko­lakowi włas­noręcznie wyko­nany „Dyniowy Order”. Ten dzień przyniósł wiele nieza­pom­ni­anych wrażeń, cieka­woś­ci, odkry­wa­nia i fan­tasty­cznej zabawy z dynią.


Wstecz