Dzień Dyni w gru­pie OP 5A oraz OP 6C

davW pią­tek 23 i 30 paź­dzier­ni­ka obcho­dzi­li­śmy Dzień Dyni  w naszym przed­szko­lu. Nasze przed­szko­la­ki były ubra­ne na poma­rań­czo­wo, a tak­że prze­bra­ne w pięk­ne dynio­we stro­je. Ten dzień wypeł­nio­nym był licz­ny­mi zaba­wa­mi integracyjnymi.
Świę­to Dyni roz­po­czę­li­śmy od obej­rze­nia baj­ki edu­ka­cyj­nej — „Dynia pod ochro­ną”, dzię­ki któ­rej dzie­ci dowie­dzia­ły się, że dynia jest bar­dzo zdro­wym warzy­wem oraz gdzie i w jakich warun­kach ono rośnie. Dzie­ci z zapa­łem zabra­ły się rów­nież do odkry­wa­nia „dynio­we­go wnę­trza”. Po prze­kro­je­niu dyni wydrą­ża­ły nasio­na, obser­wo­wa­ły ich wygląd i pró­bo­wa­ły już wysu­szo­nych pestek. Następ­nie nasi naj­młod­si przy­stą­pi­li do dynio­wych zawo­dów: sla­lom dynio­wy, dynio­we krę­gle, sko­ki przez dynię. W tym weso­łym dniu dzie­ci wyko­na­ły rów­nież prze­pięk­ne pra­ce pla­stycz­ne oraz dynie z masy sol­nej. Przed­szko­la­ki wyka­za­ły się ogrom­ną kre­atyw­no­ścią i jed­no­cze­śnie świet­nie się bawi­ły. Dzień Dyni był wyjąt­ko­wy, pozwo­lił nam zapo­znać się z róż­ny­mi gatun­ka­mi dyń oraz wzbo­ga­cił naszą wie­dzę na ich temat. Na zakoń­cze­nie świę­ta Dyni panie wrę­czy­ły każ­de­mu przed­szko­la­ko­wi wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ny „Dynio­wy Order”. Ten dzień przy­niósł wie­le nie­za­po­mnia­nych wra­żeń, cie­ka­wo­ści, odkry­wa­nia i fan­ta­stycz­nej zaba­wy z dynią.


Wstecz