Dzień Dinozau­ra w szkol­nej świetlicy

1aW tym roku szkol­nym, w naszej świ­etl­i­cy obchodzil­iśmy już Dzień Kota i Dzień Ping­wina. Tym razem czas na niety­powe zwierzątko, którego oglą­dać może­my jedynie w muzeach. Dzień Dinozau­ra w Polsce obchodz­imy 26 lutego, w innych kra­jach również 15 mar­ca i 1 czerwca.
To wspani­ała okaz­ja, aby pro­mować wiedzę na tem­at tych pre­his­to­rycznych stworzeń. Postanow­iliśmy przyłączyć się do świę­towa­nia poprzez wspólne gry i zabawy. Już od samego rana było kreaty­wnie, uczest­niczyliśmy w zaję­ci­ach artysty­cznych online pt. “Dzień Dinozau­ra-mal­owane noży­czka­mi” orga­ni­zowanych przez plat­for­mę Kids & Sport. Następ­nie pomiędzy chłop­ca­mi i dziew­czy­na­mi roze­grał się wyś­cig do mety na “dinoza­u­rowej plan­szy”. Na uczniów czekały zagad­ki, cieka­wost­ki oraz zada­nia i łamigłów­ki do rozwiąza­nia, które miały za zadanie przy­bliżyć życie, ewolucję i syl­wet­ki poszczegól­nych dinoza­u­rów. Zwieńcze­niem dnia było wyko­nanie pamiątkowych zdjęć z tyra­noza­u­rem. Moc atrakcji spraw­ił, że czas spęd­zony na świ­etl­i­cy szy­bko nam upłynął. Na dowód tego, że był to naprawdę inten­sy­wny i pełen zabawy dzień, zaprasza­my do obe­jrzenia galerii zdjęć.


Wstecz