Dzień Dino­zau­ra w szkol­nej świetlicy

1aW tym roku szkol­nym, w naszej świe­tli­cy obcho­dzi­li­śmy już Dzień Kota i Dzień Pin­gwi­na. Tym razem czas na nie­ty­po­we zwie­rząt­ko, któ­re­go oglą­dać może­my jedy­nie w muze­ach. Dzień Dino­zau­ra w Pol­sce obcho­dzi­my 26 lute­go, w innych kra­jach rów­nież 15 mar­ca i 1 czerwca.
To wspa­nia­ła oka­zja, aby pro­mo­wać wie­dzę na temat tych pre­hi­sto­rycz­nych stwo­rzeń. Posta­no­wi­li­śmy przy­łą­czyć się do świę­to­wa­nia poprzez wspól­ne gry i zaba­wy. Już od same­go rana było kre­atyw­nie, uczest­ni­czy­li­śmy w zaję­ciach arty­stycz­nych onli­ne pt. “Dzień Dino­zau­ra-malo­wa­ne nożycz­ka­mi” orga­ni­zo­wa­nych przez plat­for­mę Kids & Sport. Następ­nie pomię­dzy chłop­ca­mi i dziew­czy­na­mi roze­grał się wyścig do mety na “dino­zau­ro­wej plan­szy”. Na uczniów cze­ka­ły zagad­ki, cie­ka­wost­ki oraz zada­nia i łami­głów­ki do roz­wią­za­nia, któ­re mia­ły za zada­nie przy­bli­żyć życie, ewo­lu­cję i syl­wet­ki poszcze­gól­nych dino­zau­rów. Zwień­cze­niem dnia było wyko­na­nie pamiąt­ko­wych zdjęć z tyra­no­zau­rem. Moc atrak­cji spra­wił, że czas spę­dzo­ny na świe­tli­cy szyb­ko nam upły­nął. Na dowód tego, że był to napraw­dę inten­syw­ny i pełen zaba­wy dzień, zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć.


Wstecz