„Domek Baby Jagi”

1W ramach szkol­nego pro­jek­tu eduka­cyjnego „Pokochaj książkę”, dnia 20 grud­nia 2019 roku wśród uczniów klas pier­wszych oraz grup zerowych został rozstrzyg­nię­ty szkol­ny konkurs plas­ty­czno-tech­niczny pt. „Domek Baby Jagi”, zor­ga­ni­zowany przez bib­liotekę szkolną.
Inspiracją dla konkur­su stała się baj­ka braci J. W. Grimm pt. „Jaś i Mał­gosia”. Była to okaz­ja do przy­pom­nienia sobie klasy­ki lit­er­atu­ry dziecięcej, pro­mowa­nia wartoś­ci oraz pop­u­laryza­cji czytel­nict­wa. Konkurs bard­zo spodobał się zarówno uczniom, jak i rodz­i­com. Pow­stało mnóst­wo kreaty­wnych prac przestrzen­nych.  Wspól­na zabawa przy kon­struowa­niu domków, pomysłowość wyko­rzys­ta­nia różnorod­nych mate­ri­ałów, wielość szczegółów przede wszys­tkim jed­nak wspól­ny czas spęd­zony przy czy­ta­niu baśni i tworze­niu „baśniowych budowli”  spraw­ił, że pow­stały prawdzi­we dzieła sztu­ki. Grat­u­lu­je­my naszym uczniom wyobraźni, rodz­i­com i wychowaw­com dzięku­je­my za czynne włącze­nie się w pro­ces twór­czy. Nagrody rzec­zowe oraz dyplomy zostaną wręc­zone w maju pod­czas pod­sumowa­nia pro­jek­tu „Pokochaj książkę”. Będąc pod wraże­niem nadesłanych prac Komis­ja Konkur­sowa postanow­iła przyz­nać nagrody w następu­ją­cych kategoriach:

Kat­e­go­ria: Ory­gi­nal­ność uży­cia mate­ri­ałów cukier­niczych; cukierków, liza­ków ciastek, pierników, draży itp.:

I miejsce:       Mile­na Bieschke         kl. 1A

                        Kacper Zie­mann         gr. OP6C

II miejsce:      Wik­tor Siko­ra            kl. 1A

III miejsce:     Tomasz Lawrenc       gr. OP6B

Wyróżnie­nie: Hubert Syperk           gr. OP6C 

 

Kat­e­go­ria: Różnorod­ność uży­tych materiałów:

I miejsce:        Mela­nia Engel­brecht  gr. OP6B

II miejsce:       Weroni­ka Benke       gr. OP6C

III miejsce:      Mile­na Kreft            kl. 1C

Kat­e­go­ria: Pomysłowość przed­staw­ie­nie postaci i ele­men­tów baśniowych:

I miejsce:      Mal­wina Grzenkow­icz    kl. 1C (okienko-ser­duszko, postać Baby Jagi)

II miejsce:        Oli­wia Szpi­ca            gr. OP6D (posta­cie Jasia i Mał­gosi, drze­wo, podwórko)

III miejsce:     Szy­mon Sten­ka          gr. OP6A (domek na kurzej nóżce)

                     Dominik Sus­dorf         gr. OP6B (domek na kurzej nóżce)

Wyróżnie­nie:  Nadia Sten­ka             kl. 1C (fryzu­ra Baby Jagi)

                        Amelia Temp­s­ka          kl. 1C (zimowy domek Baby Jagi)

                    Szy­mon Moty­ka           kl. 1C (postać Baby Jagi)


Wstecz