„Domek Baby Jagi”

1W ramach szkol­ne­go pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go „Poko­chaj książ­kę”, dnia 20 grud­nia 2019 roku wśród uczniów klas pierw­szych oraz grup zero­wych został roz­strzy­gnię­ty szkol­ny kon­kurs pla­stycz­no-tech­nicz­ny pt. „Domek Baby Jagi”, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez biblio­te­kę szkolną.
Inspi­ra­cją dla kon­kur­su sta­ła się baj­ka bra­ci J. W. Grimm pt. „Jaś i Mał­go­sia”. Była to oka­zja do przy­po­mnie­nia sobie kla­sy­ki lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej, pro­mo­wa­nia war­to­ści oraz popu­la­ry­za­cji czy­tel­nic­twa. Kon­kurs bar­dzo spodo­bał się zarów­no uczniom, jak i rodzi­com. Powsta­ło mnó­stwo kre­atyw­nych prac prze­strzen­nych.  Wspól­na zaba­wa przy kon­stru­owa­niu dom­ków, pomy­sło­wość wyko­rzy­sta­nia róż­no­rod­nych mate­ria­łów, wie­lość szcze­gó­łów przede wszyst­kim jed­nak wspól­ny czas spę­dzo­ny przy czy­ta­niu baśni i two­rze­niu „baśnio­wych budow­li”  spra­wił, że powsta­ły praw­dzi­we dzie­ła sztu­ki. Gra­tu­lu­je­my naszym uczniom wyobraź­ni, rodzi­com i wycho­waw­com dzię­ku­je­my za czyn­ne włą­cze­nie się w pro­ces twór­czy. Nagro­dy rze­czo­we oraz dyplo­my zosta­ną wrę­czo­ne w maju pod­czas pod­su­mo­wa­nia pro­jek­tu „Poko­chaj książ­kę”. Będąc pod wra­że­niem nade­sła­nych prac Komi­sja Kon­kur­so­wa posta­no­wi­ła przy­znać nagro­dy w nastę­pu­ją­cych kategoriach:

Kate­go­ria: Ory­gi­nal­ność uży­cia mate­ria­łów cukier­ni­czych; cukier­ków, liza­ków cia­stek, pier­ni­ków, dra­ży itp.:

I miej­sce:       Mile­na Bie­sch­ke         kl. 1A

                        Kac­per Zie­mann         gr. OP6C

II miej­sce:      Wik­tor Siko­ra            kl. 1A

III miej­sce:     Tomasz Law­renc       gr. OP6B

Wyróż­nie­nie: Hubert Syperk           gr. OP6C 

 

Kate­go­ria: Róż­no­rod­ność uży­tych materiałów:

I miej­sce:        Mela­nia Engel­brecht  gr. OP6B

II miej­sce:       Wero­ni­ka Ben­ke       gr. OP6C

III miej­sce:      Mile­na Kreft            kl. 1C

Kate­go­ria: Pomy­sło­wość przed­sta­wie­nie posta­ci i ele­men­tów baśniowych:

I miej­sce:      Mal­wi­na Grzen­ko­wicz    kl. 1C (okien­ko-ser­dusz­ko, postać Baby Jagi)

II miej­sce:        Oli­wia Szpi­ca            gr. OP6D (posta­cie Jasia i Mał­go­si, drze­wo, podwórko)

III miej­sce:     Szy­mon Sten­ka          gr. OP6A (domek na kurzej nóżce)

                     Domi­nik Sus­dorf         gr. OP6B (domek na kurzej nóżce)

Wyróż­nie­nie:  Nad­ia Sten­ka             kl. 1C (fry­zu­ra Baby Jagi)

                        Ame­lia Temp­ska          kl. 1C (zimo­wy domek Baby Jagi)

                    Szy­mon Moty­ka           kl. 1C (postać Baby Jagi)


Wstecz