Coś nowe­go, coś sta­re­go, coś…..ciekawego

1Od 1 wrze­śnia  2021 zno­wu mamy w szko­le kla­sy 7, zatem wró­ci­ły nie­któ­re przed­mio­ty, któ­rych daw­no nie było. W sta­rej sali-nowa pra­cow­nia, wypo­sa­że­nie i nowe wrażenia.
Przed­mio­ty przy­rod­ni­czo-mate­ma­tycz­ne nie nale­żą do łatwych, aby było pro­ściej, przy­jem­niej, uczy­my się che­mii i fizy­ki m.in. poprzez doświad­cze­nia. Ota­cza­ją­cy nas świat ma wie­le tajem­nic, wspól­nie odkry­wa­my róż­ne, cie­ka­we, intry­gu­ją­ce zagad­nie­nia. Nawet woda, sól, cukier, olej czy płyn do czysz­cze­nia pod­łóg może zasko­czyć. Jak wie­le mamy do omó­wie­nia i spraw­dze­nia na che­mii, dowia­du­je­my się powo­li, mały­mi krocz­ka­mi. Nauka to oce­an moż­li­wo­ści. Kto wie, może w przy­szło­ści ktoś z nas odkry­je coś zupeł­nie nowego?


Wstecz