Coś nowego, coś starego, coś…..ciekawego

1Od 1 wrześ­nia  2021 znowu mamy w szkole klasy 7, zatem wró­ciły niek­tóre przed­mio­ty, których dawno nie było. W starej sali-nowa pra­cow­n­ia, wyposaże­nie i nowe wrażenia.
Przed­mio­ty przy­rod­nic­zo-matem­aty­czne nie należą do łatwych, aby było proś­ciej, przy­jem­niej, uczymy się chemii i fizy­ki m.in. poprzez doświad­czenia. Otacza­ją­cy nas świat ma wiele tajem­nic, wspól­nie odkry­wamy różne, ciekawe, intrygu­jące zagad­nienia. Nawet woda, sól, cuki­er, olej czy płyn do czyszczenia podłóg może zaskoczyć. Jak wiele mamy do omówienia i sprawdzenia na chemii, dowiadu­je­my się powoli, mały­mi kroczka­mi. Nau­ka to ocean możli­woś­ci. Kto wie, może w przyszłoś­ci ktoś z nas odkry­je coś zupełnie nowego?


Wstecz