Chwila zad­umy…

3W tym roku Dzień Wszys­t­kich Świę­tych był dla nas inny, ale równie ważny i wyjątkowy…Przedszkolaki z grupy OP5B wraz ze swoi­mi pani­a­mi nie mogły pójść na cmen­tarz, ale odwiedz­iły pom­nik na byłym Cmen­tarzu Ewan­gelickim,  aby ucz­cić pamięć zmarłych, związanych z his­torią naszej placów­ki oraz naszego kraju.
Dzieci zapal­iły znicz i odd­ały się chwili zad­umy. Wiz­y­ta w tym szczegól­nym miejs­cu poprzed­zona została pogadanką na tem­at trady­cji i zwycza­jów związanych z dniem 1 listopa­da. Wesołe Nut­ki doskonale wiedzi­ały, jak należy się zachować i jak ważny jest sza­cunek i zachowanie pamię­ci o osobach, które już od nas odeszły.


Wstecz