Chwi­la zadumy…

3W tym roku Dzień Wszyst­kich Świę­tych był dla nas inny, ale rów­nie waż­ny i wyjątkowy…Przedszkolaki z gru­py OP5B wraz ze swo­imi pania­mi nie mogły pójść na cmen­tarz, ale odwie­dzi­ły pomnik na byłym Cmen­ta­rzu Ewan­ge­lic­kim,  aby uczcić pamięć zmar­łych, zwią­za­nych z histo­rią naszej pla­ców­ki oraz nasze­go kraju.
Dzie­ci zapa­li­ły znicz i odda­ły się chwi­li zadu­my. Wizy­ta w tym szcze­gól­nym miej­scu poprze­dzo­na zosta­ła poga­dan­ką na temat tra­dy­cji i zwy­cza­jów zwią­za­nych z dniem 1 listo­pa­da. Weso­łe Nut­ki dosko­na­le wie­dzia­ły, jak nale­ży się zacho­wać i jak waż­ny jest sza­cu­nek i zacho­wa­nie pamię­ci o oso­bach, któ­re już od nas odeszły.


Wstecz