Bez­pieczne ferie

SONY DSCW dniu  22.02.2019 roku w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odbył się apel pt. ”Bez­pieczne Ferie”. Uczniowie z Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki przy­pom­nieli zasady, które należy przestrze­gać pod­czas zimowego wypoczynku. Bar­w­na prezen­tac­ja uzu­pełniona zimowy­mi ilus­trac­ja­mi oraz  uczniowskim wykła­dem miała swo­bod­ny charak­ter zimowej lekcji, jed­nocześnie przekazy­wała szereg ważnych treś­ci, doty­czą­cych bez­pieczeńst­wa i odpoczynku pod­czas ferii. Dzięku­je­my uczniom za pomysł i poprowadze­nie apelu oraz opiekunom za przy­go­towanie uczniów.


Wstecz