Bez­piecz­ne ferie

SONY DSCW dniu  22.02.2019 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odbył się apel pt. ”Bez­piecz­ne Ferie”. Ucznio­wie z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki przy­po­mnie­li zasa­dy, któ­re nale­ży prze­strze­gać pod­czas zimo­we­go wypo­czyn­ku. Barw­na pre­zen­ta­cja uzu­peł­nio­na zimo­wy­mi ilu­stra­cja­mi oraz  uczniow­skim wykła­dem mia­ła swo­bod­ny cha­rak­ter zimo­wej lek­cji, jed­no­cze­śnie prze­ka­zy­wa­ła sze­reg waż­nych tre­ści, doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa i odpo­czyn­ku pod­czas ferii. Dzię­ku­je­my uczniom za pomysł i popro­wa­dze­nie ape­lu oraz opie­ku­nom za przy­go­to­wa­nie uczniów.


Wstecz