Bal kar­nawałowy

1Dnia 29 sty­cz­nia 2021r. w grupie OP 5A, 6B i 6E odbył się bal kar­nawałowy. Tego dnia dzieci wcieliły się w różne bajkowe i komik­sowe posta­cie, tj. księżnicz­ki, królewny, wróż­ki, koty, piratów, polic­jan­tów, strażaków, żołnierzy oraz Bat­manów i Spi­der­manów. Wys­trój sal wprowadzał w rados­ny nas­trój i zachę­cał do wspól­nej zabawy.
Dzieci świet­nie się baw­iły uczest­nicząc wspól­nie ze swoi­mi pani­a­mi w tań­cach przepla­tanych różny­mi zabawa­mi, m.in. taniec z balon­a­mi, na gaze­cie, zabawa z krze­sełka­mi. W ten dzień dzieci również wykon­ały mas­ki kar­nawałowe, które ozd­abi­ali cek­ina­mi, brokata­mi, piórka­mi, itp. Po zakońc­zonej zabaw­ie dzieci zad­owolone i zmęc­zone uczest­niczyły w słod­kim poczęs­tunku. Bal kar­nawałowy umożli­wił dzieciom spędze­nie cza­su w miłej i bajkowej atmos­ferze. Wspól­na zabawa przyniosła wiele radoś­ci, przy­jem­noś­ci, wrażeń i nieza­pom­ni­anych chwil, które na dłu­go pozostaną w ich pamię­ci. Dzięku­je­my rodz­i­com za zaan­gażowanie w przy­go­towanie pięknych balowych strojów.


Wstecz