Bal kar­na­wa­ło­wy

1Dnia 29 stycz­nia 2021r. w gru­pie OP 5A, 6B i 6E odbył się bal kar­na­wa­ło­wy. Tego dnia dzie­ci wcie­li­ły się w róż­ne baj­ko­we i komik­so­we posta­cie, tj. księż­nicz­ki, kró­lew­ny, wróż­ki, koty, pira­tów, poli­cjan­tów, stra­ża­ków, żoł­nie­rzy oraz Bat­ma­nów i Spi­der­ma­nów. Wystrój sal wpro­wa­dzał w rado­sny nastrój i zachę­cał do wspól­nej zabawy.
Dzie­ci świet­nie się bawi­ły uczest­ni­cząc wspól­nie ze swo­imi pania­mi w tań­cach prze­pla­ta­nych róż­ny­mi zaba­wa­mi, m.in. taniec z balo­na­mi, na gaze­cie, zaba­wa z krze­seł­ka­mi. W ten dzień dzie­ci rów­nież wyko­na­ły maski kar­na­wa­ło­we, któ­re ozda­bia­li ceki­na­mi, bro­ka­ta­mi, piór­ka­mi, itp. Po zakoń­czo­nej zaba­wie dzie­ci zado­wo­lo­ne i zmę­czo­ne uczest­ni­czy­ły w słod­kim poczę­stun­ku. Bal kar­na­wa­ło­wy umoż­li­wił dzie­ciom spę­dze­nie cza­su w miłej i baj­ko­wej atmos­fe­rze. Wspól­na zaba­wa przy­nio­sła wie­le rado­ści, przy­jem­no­ści, wra­żeń i nie­za­po­mnia­nych chwil, któ­re na dłu­go pozo­sta­ną w ich pamię­ci. Dzię­ku­je­my rodzi­com za zaan­ga­żo­wa­nie w przy­go­to­wa­nie pięk­nych balo­wych strojów.


Wstecz