admin@sp.luzino.pl

Egza­min ósmo­kla­si­sty 2024

114 maja 2024 r. pan dyrek­tor Dariusz Romp­ca zain­au­gu­ro­wał trzy­dnio­we zma­ga­nia ze stre­sem tego­rocz­nych ósmo­kla­si­stów. Pan dyrek­tor pod­trzy­my­wał ich na duchu i życzył im powo­dze­nia. Zada­nia z języ­ka pol­skie­go doty­czy­ły tek­stu z lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej pt. “Kamie­nie na sza­niec”. Ucznio­wie tak­że musie­li napi­sać krót­szą for­mę wypo­wie­dzi oraz dłuż­szą-do wybo­ru mie­li roz­praw­kę lub opo­wia­da­nie. Czy­taj dalej

Kon­kurs Liga Mate­ma­tycz­na im. Zdzi­sła­wa Matuskiego

1Już po raz dwu­dzie­sty trze­ci Aka­de­mia Pomor­ska w Słup­sku wspól­nie z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Słup­sku zachę­ca­ła wszyst­kich uczniów szkół pod­sta­wo­wych i szkół ponad­pod­sta­wo­wych do udzia­łu w kolej­nej edy­cji Ligi Mate­ma­tycz­nej im. Zdzi­sła­wa Matu­skie­go, kon­kur­su dla wytrwa­łych, zdol­nych miło­śni­ków kró­lo­wej nauk-MATE­MA­TY­KI. Wie­lu uczniów naszej szko­ły przy­stą­pi­ło do rywa­li­za­cji. Przez trzy mie­sią­ce, od paź­dzier­ni­ka do grud­nia, otrzy­my­wa­li pięć zadań do samo­dziel­ne­go roz­wią­za­nia. Czy­taj dalej

Gmin­ne eli­mi­na­cje Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go “Rod­nô Mòwa” 

1Dnia 22.04.2024 r. w Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Luzi­nie odby­ły się gmin­ne eli­mi­na­cje Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go “Rod­nô Mòwa”. Z naszej szko­ły przy­go­to­wa­ni byli ucznio­wie z każ­dej kategorii. 
Kla­sy 0: Witek Okrój 
Kla­sy 1–3: Pola Orze­szek zaję­ła II miejsce 
Miłosz Hebel zajął I miejsce 
Kla­sy 4–6: Alek­san­dra Lew­nau zaję­ła I miejsce 
Kla­sy 7–8: Anto­ni­na Lew­nau zaję­ła I miejsce. 
Czwo­ro uczniów, któ­rzy zaję­li wyso­kie miej­sca poja­dą 16 maja repre­zen­to­wać naszą szko­łę na eli­mi­na­cjach powia­to­wych. Wszyst­kim uczest­ni­kom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i trzy­ma­my kciu­ki w następ­nych eta­pach konkursu!

Czy­taj dalej

Prze­gląd pie­śni patrio­tycz­nych w SP nr 1

130 kwiet­nia 2024 r. w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym w Luzi­nie odbył się prze­gląd pie­śni patrio­tycz­nych przy­go­to­wa­ny z oka­zji rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. O przy­go­to­wa­nie uczniów zadba­ła p. I.Mrozek oraz wycho­waw­cy klas. Wido­wi­sko arty­stycz­ne zre­ali­zo­wa­ne przez p. J.Bańko i mło­dych arty­stów z koła wokal­ne­go prze­pla­ta­ły wystę­py poszcze­gól­nych klas. Na sce­nie ujrze­li­śmy lśnią­ce bie­lą bluz­ki i koszu­le, ozdo­bio­ne bia­ło-czer­wo­ny­mi koty­lio­na­mi i … roz­brzmia­ła muzy­ka! Czy­taj dalej

Majo­we świę­ta w gru­pach OP 4D i OP 4C

1W związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się świę­ta­mi majo­wy­mi przed­szko­la­ki wzię­ły udział w zaję­ciach poświę­co­nych tema­ty­ce patrio­tycz­nej. Dowie­dzia­ły się, co to jest kon­sty­tu­cja oraz przy­po­mnia­ły sobie pod­sta­wo­we infor­ma­cje zwią­za­ne z naszym kra­jem. Uczest­ni­czy­ły w róż­nych zaba­wach dydak­tycz­nych oraz wyko­na­ły fan­ta­stycz­ne pra­ce pla­stycz­ne w kolo­rach bia­ło-czer­wo­nych.

Czy­taj dalej

Finał II Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Pro­fi­lak­tycz­ne­go „Zagu­bie­ni w …sie­ci mediów”

16 kwiet­nia 2024 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 48 w Gdań­sku odbył się finał II Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Pro­fi­lak­tycz­ne­go „ Zagu­bie­ni w …sie­ci mediów”. Kon­kurs był trzy­eta­po­wy. Na eta­pie szkol­nym uczen­ni­ce z kla­sy 7a–Zosia Bań­ko i 7d–Antonina Rosak wyko­na­ły lap­bo­oka pt.: „Nasto­lat­ki w świe­cie mediów na pod­sta­wie wła­snych doświad­czeń i fil­mów”. Etap rejo­no­wy i etap woje­wódz­ki prze­pro­wa­dzi­li orga­ni­za­to­rzy ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 48. Czy­taj dalej

Przed­sta­wie­nie teatral­ne pt. ”Żółw i zając”, „Zło­ta Kaczka”.

SONY DSCDnia 23.04.2024 r. w naszym przed­szko­lu gości­li­śmy akto­rów ze stu­dia teatral­ne­go „Krak-Art”. Młod­sze przed­szko­la­ki obej­rza­ły spek­takl pt. „Żółw i zając”- peł­ną humo­ru histo­rię powol­ne­go Żół­wi­ka Bog­dan­ka, któ­ry posta­na­wia zmie­rzyć się w wyści­gu ze spryt­nym i bar­dzo szyb­kim Zają­cem. Dla star­szych przed­szko­la­ków akto­rzy zagra­li przed­sta­wie­nie pt. „Legen­da o zło­tej kacz­ce”. Czy­taj dalej

Wio­sna peł­na muzycz­nych sukcesów!

1Po wie­lu zimo­wych wystę­pach i przed­sta­wie­niach dziew­czyn­ki z kół­ka wokalno–aktorskiego posta­no­wi­ły spró­bo­wać swo­ich sił w kil­ku prze­glą­dach muzycz­nych. To wła­śnie dzię­ki kolej­nym takim doświad­cze­niom naby­wa się swo­bo­dy na sce­nie, umie­jęt­nie poko­nu­je się tre­mę, wzbo­ga­ca reper­tu­ar i poko­nu­je kolej­ne gra­ni­ce. Wspo­mnij­my więc o kil­ku zna­czą­cych, arty­stycz­nych wyda­rze­niach… 21. Mar­ca w Zespo­le Szkół Kre­owa­nia Wize­run­ku w Gdań­sku odbył się Woje­wódz­ki Kon­kurs Poezji i Poezji Śpie­wa­nej, gdzie nasza uczen­ni­ca – Zosia Bań­ko sta­nę­ła na podium, zdo­by­wa­jąc II miej­sce. Komi­sję oce­nia­ją­cą wzru­szy­ło wyko­na­nie pio­sen­ki Micha­ła Bajo­ra „Nie chcę wię­cej”. Czy­taj dalej

XXII Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiewë”

119 kwiet­nia br. odby­ła się XXII edy­cja festi­wa­lu „Kaszëb­sczé Spie­wë”, któ­ra zgro­ma­dzi­ła na sce­nie 187 uczest­ni­ków woje­wódz­twa pomor­skie­go. Otwar­cia uro­czy­sto­ści doko­nał Wójt Gmi­ny Luzi­no Jaro­sław Wejer, a dyrek­tor szko­ły Dariusz Romp­ca przy­wi­tał uczest­ni­ków oraz wszyst­kich zebra­nych gości. Orga­ni­za­to­ra­mi byli: Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Luzi­nie, Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry w Luzi­nie, Zrze­sze­nie Kaszub­sko-Pomor­skie oddział w Luzi­nie. Patro­nat hono­ro­wy nad wyda­rze­niem obję­li: Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Pomor­skie­go-Mie­czy­sław Struk, Pomor­ski Kura­tor Oświa­ty-Grze­gorz Kry­ger, Prze­wod­ni­czą­cy Kaszub­skie­go Koła Par­la­men­tar­ne­go-sena­tor Kazi­mierz Kle­ina. Czy­taj dalej

Gmin­ny Kon­kurs Języ­ka Angielskiego

1Tego­rocz­na edy­cja Gmin­ne­go Kon­kur­su Języ­ka Angiel­skie­go odby­ła się 17 kwiet­nia 2024 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Jana Paw­ła II w Kębło­wie. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ło pię­cio­ro uczniów–Bartosz Sło­wi z kla­sy 4a, Tymon For­me­la z kla­sy 5b, Oli­wia Ołda­kow­ska z kla­sy 6a, Oli­wia Richert z kla­sy 7a i Dawid Bacław­ski z kla­sy 8a. Tro­je z nich, po dogryw­ce, upla­so­wa­ło się odpo­wied­nio na dru­gich i trze­cich miej­scach. Czy­taj dalej