admin@sp.luzino.pl

Dzień Zespo­łu Downa w oddzia­łach przedszkolnych

121 mar­ca obcho­dzi­li­śmy Świa­to­wy Dzień Zespo­łu Downa. Data obcho­dów Tri­so­mii 21 jest sym­bo­licz­na. Przy­pa­da na 21 dzień 3 mie­sią­ca w roku, ponie­waż to wła­śnie trze­ci, dodat­ko­wy chro­mo­som w 21 parze skła­da­ją­cych się z łań­cu­chów DNA chro­mo­so­mów w ludz­kich komór­kach, powo­du­je wystę­po­wa­nie tej wady gene­tycz­nej. W tym dniu-na znak akcep­ta­cji, tole­ran­cji, wraż­li­wo­ści i sza­cun­ku-dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych zało­ży­ły skar­pet­ki „nie do pary”. Czy­taj dalej

Pierw­szy Dzień Wio­sny w przedszkolu

1W dniu 21 mar­ca w przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy Pierw­szy Dzień Wio­sny. Od rana dzie­ci śpie­wa­ły pio­sen­ki i recy­to­wa­ły wier­szy­ki o tema­ty­ce wio­sen­nej. Nie zabra­kło rów­nież przy­go­to­wa­nych na tę oka­zję wie­lu zabaw, gier, kon­ku­ren­cji i prac pla­stycz­nych. Kul­mi­na­cyj­nym punk­tem był pochód, na któ­ry przed­szko­la­ki zabra­ły ze sobą wio­sen­ne wian­ki oraz instru­men­ty. Masze­ru­jąc uli­ca­mi Luzi­na, przy­wi­ta­ły rado­śnie dłu­go wycze­ki­wa­ną wio­snę. Czy­taj dalej

Warsz­ta­ty wiel­ka­noc­ne-zaję­cia otwar­te dla rodzi­ców z grup OP 4C i OP 4D

Dnia 22 mar­ca w gru­pie „Bie­dron­ki” i „Jeży­ki” odby­ły się warsz­ta­ty wiel­ka­noc­ne z rodzi­ca­mi. Celem spo­tka­nia było pro­pa­go­wa­nie i kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji zwią­za­nych ze świę­ta­mi wiel­ka­noc­ny­mi. W miłej atmos­fe­rze i z dużym zaan­ga­żo­wa­niem uczest­ni­ków powsta­ły nie­zwy­kłe ozdo­by świą­tecz­ne. Rodzi­ce wraz z dzieć­mi wyka­za­li się ogrom­ną pomy­sło­wo­ścią i kre­atyw­no­ścią. Dzię­ku­je­my jesz­cze raz za wspól­nie spę­dzo­ny czas!

Kla­sa 4a two­rzy­ła kar­ty literackie

1Kar­ta lite­rac­ka jest to cie­ka­wa meto­da akty­wi­zu­ją­ca, dzię­ki któ­rej ucznio­wie mogą zebrać cie­ka­we infor­ma­cje o lek­tu­rze w kre­atyw­nej notat­ce. Ucznio­wie kla­sy IV a wyka­za­li się wiel­ką pomy­sło­wo­ścią w two­rze­niu kart lite­rac­kich Inspi­ra­cją dla nich była książ­ka Jana Brze­chwy “Aka­de­mia pana Klek­sa”. Czy­taj dalej

Kre­atyw­na lek­cja języ­ka polskiego

1Pudeł­ko z lek­tu­rą jest to cie­ka­wa meto­da akty­wi­zu­ją­ca, dzię­ki któ­rej moż­na zebrać wszyst­kie infor­ma­cje (np. o boha­te­rach, miej­scach, cza­sie akcji, pro­ble­ma­ty­ce czy nar­ra­cji) oraz rekwi­zy­ty koja­rzą­ce się z danym utwo­rem i umie­ścić je w pudeł­ku np. po butach. Te mate­ria­ły sta­ją się mobil­nym kom­pen­dium wie­dzy. Ucznio­wie kla­sy IVb wyka­za­li się wiel­ką kre­atyw­no­ścią w two­rze­niu tych prac, a inspi­ra­cją była dla nich książ­ka Fran­ces Hodg­son Bur­nett “Tajem­ni­czy ogród”. Czy­taj dalej

Kon­kurs o patro­nie szko­ły-Lechu Bądkowskim

konkursTra­dy­cyj­nie w mar­cu obcho­dzi­my Świę­to Szko­ły. Szcze­gól­nie w tym uro­czy­stym dniu pamię­ta­my o naszym patro­nie-Lechu Bąd­kow­skim. Z tej oka­zji w dniu 13 mar­ca 2024 r., został prze­pro­wa­dzo­ny finał szkol­ny kon­kur­su wie­dzy o Lechu Bąd­kow­skim dla klas IV-VIII pt. „Poznaj nasze­go patro­na-Lecha Bąd­kow­skie­go”. Zawo­dy roze­gra­ne zosta­ły w dwóch kate­go­riach: klas IV-VI oraz VII-VIII. Nagro­dy i dyplo­my naszym lau­re­atom wrę­cza­ła cór­ka Lecha Bąd­kow­skie­go, pani Sła­wi­na Kosmulska.
Oto lista nagro­dzo­nych: Czy­taj dalej

Dzień Jed­no­ści Kaszu­bów i Świę­to Patro­na Szko­ły w gru­pach OP 4D i OP 4C

1W dniu 19 mar­ca bie­żą­ce­go roku przed­szko­la­ki bra­ły udział w wyjąt­ko­wych zaję­ciach przy­go­to­wa­nych z oka­zji Dnia Jed­no­ści Kaszu­bów i Świę­ta Patro­na Szko­ły. Pozna­ły sym­bo­le Kaszub, jak rów­nież instru­men­ty kaszub­skie i tra­dy­cyj­ne stro­je. Dużym wyzwa­niem dla dzie­ci było wspól­ne odśpie­wa­nie „Kaszub­skich nut”. Nie zabra­kło tak­że kil­ku infor­ma­cji z życio­ry­su patro­na szko­ły-Lecha Bąd­kow­skie­go. Z dużym zacie­ka­wie­niem przed­szko­la­ki wysłu­cha­ły tak­że frag­men­tu baj­ki pt. „Zaklę­ta kró­le­wian­ka”. Był to nie­sa­mo­wi­ty kaszub­ski dzień! Czy­taj dalej

XXVII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Matematyczny

1Dnia 6 mar­ca 2024 r. w naszej szko­le odbył się XXVII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Mate­ma­tycz­ny. Ucznio­wie klas trze­cich szkół pod­sta­wo­wych gmi­ny Luzi­no mie­li moż­li­wość wyka­za­nia się swo­imi wia­do­mo­ścia­mi oraz umie­jęt­no­ścia­mi z zakre­su orto­gra­fii i roz­wią­zy­wa­nia zadań mate­ma­tycz­nych. Dyk­tan­do pt. „Na spa­ce­rze” pisa­ło 15 uczniów, a do kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go przy­stą­pi­ło 14 dzie­ci. Czy­taj dalej

Kon­kurs biblij­ny-lau­re­aci z klas młodszych

2Decy­zją komi­sji kon­kur­so­wej edy­cji XX Fina­łu Rejo­no­we­go Kon­kur­su Biblij­ne­go lau­re­ata­mi zosta­li: Leon Wasyl­ka i Oskar Kar­czew­ski z kla­sy Id. Otrzy­ma­li bar­dzo wyso­kie noty za wyko­na­nie ory­gi­nal­nych inter­pre­ta­cji scen z Księ­gi Wyj­ścia. Wśród klas dru­gich naj­le­piej oce­nio­no pra­cę Mai Ani­sie­wicz (II b). Nasza artyst­ka  w trój­wy­mia­ro­wej kom­po­zy­cji poka­za­ła przej­ście Moj­że­sza przez morze peł­ne pomy­sło­wych ( cukier­ko­wych ) rybek.  Oj kusi­ły, by je  zjeść!  Gratulujemy!

 

Mamy to! Wygra­li­śmy wycieczkę!

Park Zagro­da Kociew­ska z oka­zji Dnia Kocie­wia zor­ga­ni­zo­wa­ła fan­ta­stycz­ny kon­kurs, w któ­rym nagro­dą była wyciecz­ka dla grupy/klasy do tej­że zagro­dy. Ucznio­wie naszej świe­tli­cy szkol­nej pod­ję­li to wyzwa­nie. Wystar­czy­ło jedy­nie wyko­nać pra­cę tech­nicz­ną zwią­za­ną z Kocie­wiem doty­czą­cą m.in. archi­tek­tu­ry, haftu, stro­ju ludo­we­go i innych moty­wów folklorystycznych.


Czy­taj dalej