admin@sp.luzino.pl

Samu­el Przy­tar­ski nowym arcy­mi­strzem naszej szko­ły w szachach

20240327_150852Sza­chy mają wła­sne zasa­dy, swój kodeks etycz­ny. Przed i po roz­gryw­ce nale­ży podać rękę prze­ciw­ni­ko­wi, życzyć mu szczę­ścia i wyra­zić uzna­nie dla wyma­ga­ją­cej par­tii. Pięk­ne zasa­dy fair play w sza­chach ozna­cza­ją sza­cu­nek dla prze­ciw­ni­ka, dla jego umie­jęt­no­ści oraz jego stra­te­gii. Gra w sza­chy uczy logicz­ne­go myśle­nia, spo­ko­ju ducha, umie­jęt­no­ści prze­wi­dy­wa­nia i pla­no­wa­nia. Czy­taj dalej

Dzień Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz Świa­to­wy Dzień Świa­do­mo­ści Auty­zmu w Zespo­le Szkolno-Przedszkolnym 

1W dniu 4 kwiet­nia w naszej szko­le oraz w oddzia­łach przed­szkol­nych obcho­dzi­li­śmy Dzień Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Wyda­rze­nie to mia­ło na celu uświa­do­mie­nie szkol­nej spo­łecz­no­ści, z jaki­mi pro­ble­ma­mi każ­de­go dnia mie­rzą się oso­by niepełnosprawne‑z dys­kry­mi­na­cją, styg­ma­ty­za­cją, barie­ra­mi archi­tek­to­nicz­ny­mi oraz dys­funk­cja­mi w obrę­bie wła­sne­go cia­ła. Na kory­ta­rzach szkol­nych poja­wi­ły się gazet­ki tema­tycz­ne, na któ­rych zapre­zen­to­wa­no istot­ne infor­ma­cje na temat nie­peł­no­spraw­no­ści, a tak­że form pomo­cy oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Czy­taj dalej

Woje­wódz­ki Kon­kurs Geo­gra­ficz­ny zakoń­czo­ny suk­ce­sem naszych uczniów!

115 mar­ca 2024 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 3 im. S. Żerom­skie­go w Redzie odbył się II Woje­wódz­ki Kon­kurs Geo­gra­ficz­ny dla uczniów klas V‑VIII zaty­tu­ło­wa­ny „Baj­ko­we kli­ma­ty Zie­mi”. Kon­kurs był trzy­eta­po­wy. Etap pierw­szy odbył się w poszcze­gól­nych szko­łach. Jego celem było wyty­po­wa­nie dwu­oso­bo­wych zespo­łów do powia­to­we­go i woje­wódz­kie­go eta­pu, któ­re odby­ły się w szko­le orga­ni­za­to­ra. Czy­taj dalej

Świę­to Patro­na Szkoły

1Dnia 19 mar­ca 2024 r. w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie obcho­dzo­no Świę­to Patro­na Szko­ły. Uro­czy­stość roz­po­czął dyrek­tor pla­ców­ki Dariusz Romp­ca, któ­ry zaak­cen­to­wał rolę Lecha Bąd­kow­skie­go jako Patro­na szko­ły. Na uro­czy­sto­ści poja­wi­li się zna­mie­ni­ci goście. Nie zabra­kło wśród nich cór­ki Lecha Bąd­kow­skie­go-Sła­wi­ny Kosmul­skiej z mężem. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka kla­sy Va i Vb

17 mar­ca kla­sy Va i Vb wybra­ły się na wyciecz­kę do restau­ra­cji ” U Bąbli” w Bol­sze­wie. Celem wypra­wy było pozna­nie pra­cy kucha­rza oraz samo­dziel­ne wyko­na­nie piz­zy. Ucznio­wie dowie­dzie­li się o róż­nych rodza­jach ciast do piz­zy oraz pie­cach, w któ­rych są one wypie­ka­ne. Następ­nie przy­stą­pi­li do pra­cy. Czy­taj dalej

Dzień Zespo­łu Downa w oddzia­łach przedszkolnych

121 mar­ca obcho­dzi­li­śmy Świa­to­wy Dzień Zespo­łu Downa. Data obcho­dów Tri­so­mii 21 jest sym­bo­licz­na. Przy­pa­da na 21 dzień 3 mie­sią­ca w roku, ponie­waż to wła­śnie trze­ci, dodat­ko­wy chro­mo­som w 21 parze skła­da­ją­cych się z łań­cu­chów DNA chro­mo­so­mów w ludz­kich komór­kach, powo­du­je wystę­po­wa­nie tej wady gene­tycz­nej. W tym dniu-na znak akcep­ta­cji, tole­ran­cji, wraż­li­wo­ści i sza­cun­ku-dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych zało­ży­ły skar­pet­ki „nie do pary”. Czy­taj dalej

Pierw­szy Dzień Wio­sny w przedszkolu

1W dniu 21 mar­ca w przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy Pierw­szy Dzień Wio­sny. Od rana dzie­ci śpie­wa­ły pio­sen­ki i recy­to­wa­ły wier­szy­ki o tema­ty­ce wio­sen­nej. Nie zabra­kło rów­nież przy­go­to­wa­nych na tę oka­zję wie­lu zabaw, gier, kon­ku­ren­cji i prac pla­stycz­nych. Kul­mi­na­cyj­nym punk­tem był pochód, na któ­ry przed­szko­la­ki zabra­ły ze sobą wio­sen­ne wian­ki oraz instru­men­ty. Masze­ru­jąc uli­ca­mi Luzi­na, przy­wi­ta­ły rado­śnie dłu­go wycze­ki­wa­ną wio­snę. Czy­taj dalej

Warsz­ta­ty wiel­ka­noc­ne-zaję­cia otwar­te dla rodzi­ców z grup OP 4C i OP 4D

Dnia 22 mar­ca w gru­pie „Bie­dron­ki” i „Jeży­ki” odby­ły się warsz­ta­ty wiel­ka­noc­ne z rodzi­ca­mi. Celem spo­tka­nia było pro­pa­go­wa­nie i kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji zwią­za­nych ze świę­ta­mi wiel­ka­noc­ny­mi. W miłej atmos­fe­rze i z dużym zaan­ga­żo­wa­niem uczest­ni­ków powsta­ły nie­zwy­kłe ozdo­by świą­tecz­ne. Rodzi­ce wraz z dzieć­mi wyka­za­li się ogrom­ną pomy­sło­wo­ścią i kre­atyw­no­ścią. Dzię­ku­je­my jesz­cze raz za wspól­nie spę­dzo­ny czas!

Kla­sa 4a two­rzy­ła kar­ty literackie

1Kar­ta lite­rac­ka jest to cie­ka­wa meto­da akty­wi­zu­ją­ca, dzię­ki któ­rej ucznio­wie mogą zebrać cie­ka­we infor­ma­cje o lek­tu­rze w kre­atyw­nej notat­ce. Ucznio­wie kla­sy IV a wyka­za­li się wiel­ką pomy­sło­wo­ścią w two­rze­niu kart lite­rac­kich Inspi­ra­cją dla nich była książ­ka Jana Brze­chwy “Aka­de­mia pana Klek­sa”. Czy­taj dalej

Kre­atyw­na lek­cja języ­ka polskiego

1Pudeł­ko z lek­tu­rą jest to cie­ka­wa meto­da akty­wi­zu­ją­ca, dzię­ki któ­rej moż­na zebrać wszyst­kie infor­ma­cje (np. o boha­te­rach, miej­scach, cza­sie akcji, pro­ble­ma­ty­ce czy nar­ra­cji) oraz rekwi­zy­ty koja­rzą­ce się z danym utwo­rem i umie­ścić je w pudeł­ku np. po butach. Te mate­ria­ły sta­ją się mobil­nym kom­pen­dium wie­dzy. Ucznio­wie kla­sy IVb wyka­za­li się wiel­ką kre­atyw­no­ścią w two­rze­niu tych prac, a inspi­ra­cją była dla nich książ­ka Fran­ces Hodg­son Bur­nett “Tajem­ni­czy ogród”. Czy­taj dalej