admin@sp.luzino.pl

Klasa IIId zdrowo się odżywia

1Jeszcze przed wakac­ja­mi dzieci dbały o założony przy szkole ogródek warzy­wny. Klasa III d na zaję­ci­ach wyko­rzys­tała zebrane w ogród­ku plony. Dzieci były bard­zo zaan­gażowane w przy­go­towanie cukin­iowej surów­ki. Samodziel­nie obier­ały i ucier­ały na tarce cukinię. Czy­taj dalej

Inau­gu­rac­ja Roku Szkol­nego 2022/2023

1Dnia 01.09.2022 r. dyrek­tor Zespołu Szkol­no-Przed­szkol­nego w Luzinie-pan Dar­iusz Romp­ca dokon­ał uroczys­tego otwar­cia nowego roku szkol­nego. Pow­itał wszys­t­kich uczniów, grono ped­a­gog­iczne, w tym nauczy­cieli nowo zatrud­nionych, rodz­iców oraz przy­byłych goś­ci m.in. wój­ta Gminy Luzi­no-pana Jarosława Wejera, ks. Pro­boszcza-Michała Świeczkowskiego, prze­wod­niczącego Rady Rodz­iców-pana Grze­gorza Slasa. Czy­taj dalej

Innowa­cyjny sposób nau­ki języ­ka ang­iel­skiego w Przed­szkolu nr 2 w Luzinie

logo-WSO1Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Luzinie jest jed­nym z lau­re­atów IV edy­cji pro­gra­mu „WzMOC­nij swo­je otocze­nie”. Dzię­ki przyz­nane­mu przez Pol­skie Sieci Elek­troen­er­gety­czne grantowi możli­wy będzie zakup inter­ak­ty­wnego mon­i­to­ra dotykowego oraz pomo­cy naukowych potrzeb­nych do innowa­cyjnej nau­ki języ­ka ang­iel­skiego w Przed­szkolu nr 2. Czy­taj dalej

„Moja klasa na scenie”

1W bieżą­cym roku szkol­nym uczniowie klas I‑III wzięli udzi­ał w pro­jek­cie „Moja klasa na sce­nie”. Założe­niem innowacji było rozbudze­nie zain­tere­sowań uczniów edukacji wczes­noszkol­nej sztuką i teatrem oraz wszech­stron­ny i har­moni­jny rozwój ucz­nia poprzez edukację teatral­ną. Pomysł wprowadzenia innowacji pow­stał w wyniku obserwacji i rozmów z dzieć­mi. Uczniowie sporo cza­su spędza­ją przed ekranem kom­put­era, telewiz­o­ra bądź smart­watcha. Czy­taj dalej

Zakończe­nie roku szkol­nego 2021/2022

SONY DSCKoniec lekcji, klasówek i prac domowych–rok szkol­ny 2021/2022 zakońc­zony, a przed nami dwa miesiące wakacji. 24 czer­w­ca uczniowie, nauczy­ciele i dyrekc­ja Zespołu Szkolno–Przedszkolnego spotkali się na uroczys­toś­ci zakończenia roku szkol­nego. W trak­cie uroczys­toś­ci dyrek­tor szkoły pan Dar­iusz Romp­ca dziękował wszys­tkim za ciężką pracę w ciągu tego roku oraz pod­sumował ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej szkole. Następ­nie głos zabrał pan Grze­gorz Slas–przewodniczący Rady Rodz­iców oraz prze­wod­niczą­ca Samorzą­du Szkol­nego-Zuzan­na Szul­ta. Czy­taj dalej

 Dbaj o bez­pieczeńst­wo w cza­sie wakacji!

123 czer­w­ca 2022 roku uczniowie wzięli udzi­ał w apelu pt. „Bez­pieczne wakac­je”. Pasażerowie waka­cyjnego pociągu przy­pom­nieli sobie zasady bez­piecznego wypoczynku w lesie, nad morzem, w mieś­cie i w górach. Omówiono również zasady bez­piecznego prze­chodzenia przez ulicę i zaprezen­towano najważniejsze numery alar­mowe. Czy­taj dalej

Apel „Bez­pieczne wakac­je” w “Starej Szkole”

1Dnia 23.06.2022 r. odbyło się przed­staw­ie­nie pt. „Bez­pieczne wakac­je” przy­go­towane przez przed­szko­la­ki grupy Jeży­ki. Celem było poz­nanie zasad bez­piecznego wypoczynku pod­czas wakacji. Mali aktorzy z zaan­gażowaniem prezen­towali swo­je umiejęt­noś­ci wokalne i recy­ta­torskie. Czy­taj dalej

Turniej tablicz­ki mnożenia

120 czer­w­ca 2022 r. uczniowie klas III uczest­niczyli w Turnieju Tablicz­ki Mnoże­nia. Głównym celem tej akcji było rozwi­janie zain­tere­sowań matem­aty­cznych. Miała ona zachę­cić do przy­pom­nienia dzieciom tablicz­ki mnoże­nia w przy­jem­ny i niecodzi­en­ny sposób, a także uświadomić, iż zna­jo­mość jej jest niezbęd­na w życiu codzi­en­nym. Czy­taj dalej

Wyjś­cie do Arbore­tum klasy 1b i 1c

1Czer­wiec to czas częst­szych zabaw na pla­cach zabaw i w parkach. To czas spac­erów, pięknej pogody i dobrego humoru. Zbliża­ją się wakac­je! Uczniowie z klas 1 b i 1 c wraz z wychowaw­ca­mi postanow­ili spędz­ić czas w parku — Arbore­tum w Luzinie. Jest to mag­iczne miejsce, w którym moż­na odpocząć i podzi­wiać piękną przy­rodę. Czy­taj dalej