admin@sp.luzino.pl

Dzień Przed­szko­la­ka 2023

120 wrze­śnia-to dzień waż­ny dla wszyst­kich przed­szko­la­ków w całej Pol­sce. Świę­to to zosta­ło usta­no­wio­ne, by pod­kre­ślić wagę edu­ka­cji przed­szkol­nej w roz­wo­ju i edu­ka­cji dzie­ci. Ma przy­czy­nić się do popu­la­ry­za­cji wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go. Tego dnia cze­ka­ło na dzie­ci wie­le nie­spo­dzia­nek i atrak­cji. Czy­taj dalej

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki w oddzia­łach OP6A, OP6B, OP6C, OP6D, OP5B, OP5C

1Dnia 15 wrze­śnia przed­szko­la­ki z grup OP6A, OP6B, OP6C, OP6D, OP5B, i OP5C obcho­dzi­ły Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki, czy­li świę­to kre­atyw­no­ści, zaba­wy i odwa­gi. Tego dnia dzie­ci odkry­wa­ły swo­je talen­ty, pasje i moż­li­wo­ści. Czy­taj dalej

Tego­rocz­ni Sty­pen­dy­ści w ramach pro­jek­tu „Pomor­ski pro­gram pomo­cy sty­pen­dial­nej-III edycja”

Z dumą infor­mu­je­my, że nasi ucznio­wie jak co roku zosta­li wyty­po­wa­ni przez Depar­ta­ment Edu­ka­cji i Spor­tu do otrzy­ma­nia Sty­pen­dium Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Pomor­skie­go w ramach pro­jek­tu „Pomor­ski pro­gram pomo­cy stypendialnej–III edy­cja” na rok szkol­ny 2023/2024. Wyty­po­wa­no 596 sty­pen­dy­stów, w tym uczniów bądź absol­wen­tów Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzi­nie. Wymie­nio­nym poni­żej sty­pen­dy­stom gra­tu­lu­je­my i życzy­my kolej­nych sukcesów.
● Zie­liń­ska Weronika
● Sobiec­ka Martyna
● Teder­ko Alicja
● Kle­in Hubert
● Plich­ta Karolina
● Richert Oliwia
● Rosak Antonina
● Bań­ko Zofia
● Klas Hirsz Oskar
● Teder­ko Jakub
Czy­taj dalej

Nie­zwy­kła lek­cja muzyki

SONY DSC15 wrze­śnia 2023 roku w naszej szko­le odby­ła się nie­zwy­kła lek­cja muzy­ki. W muzycz­ną podróż po dzie­jach muzy­ki zabrał nas pol­ski kom­po­zy­tor i pia­ni­sta – Jan Kohut. Wysłu­cha­li­śmy impro­wi­za­cji na temat: pierw­sze­go hym­nu Pol­ski „Bogu­ro­dzi­ca”, muzy­ki góral­skiej („Hej, idem w las”, „Bystra woda”), utwo­ru Jana Seba­stia­na Bacha (I pre­lu­dium C‑Dur „Ave Maria”), Geo­r­ga Ger­sh­wi­na „Sum­mer­ti­me”. Czy­taj dalej

Naro­do­we Czy­ta­nie w SP nr 1

18 wrze­śnia w całej Pol­sce odby­ła się akcja “Naro­do­we Czy­ta­nie” pod patro­na­tem pary pre­zy­denc­kiej. W tym roku wybra­no dzie­ło wybit­nej pisar­ki doby pozy­ty­wi­zmu-Eli­zy Orzesz­ko­wej pt. “Nad Nie­mnem”. W naszej szko­le ucznio­wie klas IV-VIII rów­nież wzię­li udział w ogól­no­pol­skiej akcji czy­tel­ni­czej. Czy­taj dalej

Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2023/2024

14 wrze­śnia ucznio­wie powró­ci­li po waka­cjach w szkol­ne mury. W Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym w Luzi­nie-pan Dariusz Romp­ca doko­nał uro­czy­ste­go otwar­cia nowe­go roku szkol­ne­go i powi­tał wszyst­kich uczniów, a jest ich w tym roku aż 819. Prze­wod­ni­czą­cy Rady Rodzi­ców-pan Grze­go­rza Slas życzył całej spo­łecz­no­ści szkol­nej owoc­nej pra­cy i nauki. Po uro­czy­sto­ści ucznio­wie z wycho­waw­ca­mi uda­li się do wyzna­czo­nych klas.
Czy­taj dalej

Poże­gna­nie klas ósmych

„Każ­dy koniec jest począt­kiem cze­goś nowego”

1Śmiech i łzy wyra­ża­ły emo­cje, któ­re towa­rzy­szy­ły uczniom koń­czą­cym rok szkol­ny. Radość z nad­cho­dzą­cych waka­cji prze­pla­ta­ła się ze smut­kiem, zwłasz­cza ósmo­kla­si­stów, któ­rzy żegna­li się ze szko­łą, nauczy­cie­la­mi, kole­ga­mi, kole­żan­ka­mi pod­czas uro­czy­ste­go ape­lu o godzi­nie 11:00. W pod­nio­słej atmos­fe­rze odby­ła się cere­mo­nia prze­ka­za­nia sztan­da­ru szko­ły oraz ślu­bo­wa­nia absol­wen­tów. Ósmo­kla­si­ści ode­bra­li świa­dec­twa z rąk dyrek­to­ra. Pod­czas uro­czy­sto­ści pan dyrek­tor-Dariusz Romp­ca podzię­ko­wał wszyst­kim za cięż­ka pra­cę i wraz z przy­by­ły­mi gość­mi-wój­tem gmi­ny Jaro­sła­wem Weje­rem oraz prze­wod­ni­czą­cym Rady Rodzi­ców p. Grze­go­rzem Sla­sem wrę­czał nagro­dy rze­czo­we uczniom wyróż­nia­ją­cym się w nauce, zacho­wa­niu, dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej. Czy­taj dalej

Zakoń­cze­nie Roku Szkol­ne­go 2022/2023

„Mierz wyso­ko, zdo­by­waj góry, poko­nuj przeszkody, 
świat nale­ży do Ciebie…”

1Rok szkol­ny 2022/2023 ofi­cjal­nie moż­na już uznać za zakoń­czo­ny. 23 czerw­ca 2023 roku o godzi­nie 9:00 ucznio­wie klas I‑VII spo­tka­li się w hali spor­to­wej, by poże­gnać się ze szko­łą i nauczy­cie­la­mi na okres zasłu­żo­nych waka­cji. Pod­czas uro­czy­sto­ści pan dyrek­tor Dariusz Romp­ca podzię­ko­wał wszyst­kim za cięż­ka pra­cę i wraz z przy­by­ły­mi gość­mi-księ­dzem pro­bosz­czem Micha­łem Świecz­kow­skim, wój­tem gmi­ny Jaro­sła­wem Weje­rem, prze­wod­ni­czą­cym Rady Rodzi­ców p. Grze­go­rzem Sla­sem oraz rad­ną p. Alek­san­drą Mey­er wrę­czał nagro­dy rze­czo­we uczniom wyróż­nia­ją­cym się w nauce, zacho­wa­niu, dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej. Czy­taj dalej

Inno­wa­cja peda­go­gicz­na w świe­tli­cy szkolnej

W cią­gu roku szkol­ne­go 2022/2023 w świe­tli­cy szkol­nej prze­pro­wa­dzo­no inno­wa­cję peda­go­gicz­ną pt.: „I ty możesz zostać mala­rzem”. „Twór­czość pla­stycz­na dzie­ci jest uni­wer­sal­nym środ­kiem słu­żą­cym do wypo­wia­da­nia naj­głęb­szych pra­gnień i przeżyć.


Czy­taj dalej

Dbaj o bez­pie­czeń­stwo w cza­sie wakacji!

122 czerw­ca 2023 roku ucznio­wie wzię­li udział w ape­lu pt.„Bezpieczne waka­cje”. Ucznio­wie przy­po­mnie­li sobie zasa­dy bez­piecz­ne­go wypoczynku‑w lesie, nad morzem, w mie­ście i w górach oglą­da­jąc wszyst­kim zna­ny Tele­express. Omó­wio­no rów­nież zasa­dy bez­piecz­ne­go zacho­wy­wa­nia się pod­czas burzy i zapre­zen­to­wa­no naj­waż­niej­sze nume­ry alar­mo­we. Czy­taj dalej

Wizy­ta alpak w oddzia­łach przedszkolnych

1W tym tygo­dniu w naszym przed­szko­lu gości­li­śmy prze­uro­cze alpa­ki, któ­re przy­by­ły do nas z miej­sco­wo­ści Bar­wik. Atrak­cja wywo­ła­ła wśród dzie­ci wie­le rado­ści, zachwy­tu i uśmie­chu. Przed­szko­la­ki kar­mi­ły zwie­rzę­ta, gła­ska­ły je i spa­ce­ro­wa­ły z nimi. Spo­tka­nie z tymi prze­mi­ły­mi zwie­rza­ka­mi z pew­no­ścią na dłu­go pozo­sta­nie w ich pamię­ci . Czy­taj dalej