Zbiór­ka karmy i sprzę­tu dla zwierząt w schronisku

SONY DSCDnia 6 październi­ka 2017 roku uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie zakończyli zbiórkę rzeczy dla zwierząt, prze­by­wa­ją­cych w schro­nisku w Dąbrów­ce. Efekt koń­cowy był zaskaku­ją­cy, gdyż dzieci zebrały ogrom­ną ilość karmy, koców itp.

Pra­cown­i­cy schro­niska oso­biś­cie ode­brali podarun­ki i podz­iękowali w imie­niu swoich pupili.Dzieci zawsze chęt­nie biorą udzi­ał w takich wydarzeni­ach, ucząc się przy okazji pra­cy w grupie, odpowiedzial­noś­ci oraz co najważniejsze- empatii dla zwierząt, będą­cych w schro­nisku. Los takich zwierząt porusza serce każdego, a ponieważ nie mają one szans na to, aby zmienić swój los, tak waż­na jest inter­wenc­ja ze strony ludzi. To my mamy wpływ na to, jak potoczą się ich losy, dlat­ego warto wspier­ać i polep­szyć ich funkcjonowanie w schronisku.


Wstecz