Zbiór­ka kar­my i sprzę­tu dla zwie­rząt w schronisku

SONY DSCDnia 6 paź­dzier­ni­ka 2017 roku ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie zakoń­czy­li zbiór­kę rze­czy dla zwie­rząt, prze­by­wa­ją­cych w schro­ni­sku w Dąbrów­ce. Efekt koń­co­wy był zaska­ku­ją­cy, gdyż dzie­ci zebra­ły ogrom­ną ilość kar­my, koców itp.

Pra­cow­ni­cy schro­ni­ska oso­bi­ście ode­bra­li poda­run­ki i podzię­ko­wa­li w imie­niu swo­ich pupili.Dzieci zawsze chęt­nie bio­rą udział w takich wyda­rze­niach, ucząc się przy oka­zji pra­cy w gru­pie, odpo­wie­dzial­no­ści oraz co naj­waż­niej­sze- empa­tii dla zwie­rząt, będą­cych w schro­ni­sku. Los takich zwie­rząt poru­sza ser­ce każ­de­go, a ponie­waż nie mają one szans na to, aby zmie­nić swój los, tak waż­na jest inter­wen­cja ze stro­ny ludzi. To my mamy wpływ na to, jak poto­czą się ich losy, dla­te­go war­to wspie­rać i polep­szyć ich funk­cjo­no­wa­nie w schronisku.


Wstecz