Akc­ja „Miś” 2019

1-PIERWSZE-ZDJĘCIEJak co roku 27 listopa­da uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie pod­jęli akcję dobroczyn­ną na rzecz wychowanków świ­etl­i­cy inte­gra­cyjnej „Skrzy­dło Anioła” z Luzina.
Z okazji Świa­towego Dnia Misia wiel­ki plus­zowy przy­ja­ciel wszys­t­kich dzieci odwiedzał klasy I‑III oraz przed­szko­laków z odd­zi­ałów przed­szkol­nych i zapraszał na swo­je urodzin­ki. Z Misiem wędrowali jego pomoc­ni­cy, którzy czy­tali dzieciom „Misiową bajeczkę”. Pod­czas rados­nych spotkań moż­na było przy­tulić się do misia, podra­pać go za uszkiem, a także wygrać piękną zakład­kę do książ­ki z jego wiz­erunk­iem. Pod­czas tegorocznego spotka­nia uczniowie z Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki przy­go­towali dla młod­szych kolegów wyjątkowy spek­takl teatral­ny pt. „Królew­na Śnież­ka”. Przed­staw­ie­nie miało charak­ter lekkiej humores­ki, które prze­my­cało wartoś­ci, pobudza­ło wyobraźnie uczyło kreaty­wnoś­ci oraz pro­mowało czytel­nict­wo. Bar­w­na scenografia, efek­ty dźwiękowe, charak­terysty­czne stro­je oraz gra aktors­ka wywarła wraże­nie na pub­licznoś­ci. Zach­wycała zarówno gra aktorów, jak również wyso­ka kul­tura wid­owni, która z wyraźnym zaciekaw­ie­niem obser­wowała spek­takl. Po wid­owisku teatral­nym odbyła się zabawa inter­ak­cyj­na pole­ga­ją­ca na  wskazy­wa­niu postaci, odpowiada­niu na pyta­nia doty­czące cech bohaterów, wyglą­du aktorów, określa­niu kole­jnoś­ci zdarzeń. Wśród zapros­zonych goś­ci obec­ni byli wychowankowie wraz z opieku­na­mi świ­etl­i­cy inte­gra­cyjnej „Skrzy­dło Anioła”, rodz­ice,  pan dyrek­tor SP nr 1 w Luzinie- Dar­iusz Romp­ca, panie wicedyrek­tor­ki-Han­na Plecke oraz Bar­bara Pobłoc­ka. Zebrane pod­czas tegorocznej akcji „misiowe skar­bon­ki” spraw­iły wielką radość. Cieszymy się z tak pięknej akcji. Dzięku­je­my wszys­tkim uczniom i rodz­i­com za dzie­le­nie się dobrem. Nauczy­cielom dzięku­je­my za pomoc w real­iza­cji prób i tworze­niu deko­racji. Dzięku­je­my dzieciom za piękne wid­owisko! Dzięku­je­my wszystkim!

W przed­staw­ie­niu udzi­ał wzięli:

Koor­dy­na­tor: Katarzy­na Wyskocka

Scenografia: Katarzy­na Wyskocka

Rek­wiz­y­ty:

Mar­ta Nowalińska

Beat Narloch

Deko­rac­je:

Mar­ti­na Frymark

Natalia Szymerows­ka

Dźwię­ki:

Patryk Kamińs­ki

Katarzy­na Wyskocka

Aktorzy:

Nar­ra­tor 1- Alek­san­dra Reńkas

Nar­ra­tor 2- Pauli­na Pastucha

Śnież­ka- Lau­ra Rutkowska

Macocha- Pauli­na Bobkowska

Starusz­ka- Pauli­na Bobkowska

Lus­terko- Roksana Palach


Wstecz