Akcja „Miś” 2019

1-PIERWSZE-ZDJĘCIEJak co roku 27 listo­pa­da ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie pod­ję­li akcję dobro­czyn­ną na rzecz wycho­wan­ków świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej „Skrzy­dło Anio­ła” z Luzina.
Z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Misia wiel­ki plu­szo­wy przy­ja­ciel wszyst­kich dzie­ci odwie­dzał kla­sy I‑III oraz przed­szko­la­ków z oddzia­łów przed­szkol­nych i zapra­szał na swo­je uro­dzin­ki. Z Misiem wędro­wa­li jego pomoc­ni­cy, któ­rzy czy­ta­li dzie­ciom „Misio­wą bajecz­kę”. Pod­czas rado­snych spo­tkań moż­na było przy­tu­lić się do misia, podra­pać go za uszkiem, a tak­że wygrać pięk­ną zakład­kę do książ­ki z jego wize­run­kiem. Pod­czas tego­rocz­ne­go spo­tka­nia ucznio­wie z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki przy­go­to­wa­li dla młod­szych kole­gów wyjąt­ko­wy spek­takl teatral­ny pt. „Kró­lew­na Śnież­ka”. Przed­sta­wie­nie mia­ło cha­rak­ter lek­kiej humo­re­ski, któ­re prze­my­ca­ło war­to­ści, pobu­dza­ło wyobraź­nie uczy­ło kre­atyw­no­ści oraz pro­mo­wa­ło czy­tel­nic­two. Barw­na sce­no­gra­fia, efek­ty dźwię­ko­we, cha­rak­te­ry­stycz­ne stro­je oraz gra aktor­ska wywar­ła wra­że­nie na publicz­no­ści. Zachwy­ca­ła zarów­no gra akto­rów, jak rów­nież wyso­ka kul­tu­ra widow­ni, któ­ra z wyraź­nym zacie­ka­wie­niem obser­wo­wa­ła spek­takl. Po wido­wi­sku teatral­nym odby­ła się zaba­wa inte­rak­cyj­na pole­ga­ją­ca na  wska­zy­wa­niu posta­ci, odpo­wia­da­niu na pyta­nia doty­czą­ce cech boha­te­rów, wyglą­du akto­rów, okre­śla­niu kolej­no­ści zda­rzeń. Wśród zapro­szo­nych gości obec­ni byli wycho­wan­ko­wie wraz z opie­ku­na­mi świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej „Skrzy­dło Anio­ła”, rodzi­ce,  pan dyrek­tor SP nr 1 w Luzi­nie- Dariusz Romp­ca, panie wice­dy­rek­tor­ki-Han­na Plec­ke oraz Bar­ba­ra Pobłoc­ka. Zebra­ne pod­czas tego­rocz­nej akcji „misio­we skar­bon­ki” spra­wi­ły wiel­ką radość. Cie­szy­my się z tak pięk­nej akcji. Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczniom i rodzi­com za dzie­le­nie się dobrem. Nauczy­cie­lom dzię­ku­je­my za pomoc w reali­za­cji prób i two­rze­niu deko­ra­cji. Dzię­ku­je­my dzie­ciom za pięk­ne wido­wi­sko! Dzię­ku­je­my wszystkim!

W przed­sta­wie­niu udział wzięli:

Koor­dy­na­tor: Kata­rzy­na Wyskocka

Sce­no­gra­fia: Kata­rzy­na Wyskocka

Rekwi­zy­ty:

Mar­ta Nowalińska

Beat Narloch

Deko­ra­cje:

Mar­ti­na Frymark

Nata­lia Szymerowska

Dźwię­ki:

Patryk Kamiń­ski

Kata­rzy­na Wyskocka

Akto­rzy:

Nar­ra­tor 1- Alek­san­dra Reńkas

Nar­ra­tor 2- Pau­li­na Pastucha

Śnież­ka- Lau­ra Rutkowska

Maco­cha- Pau­li­na Bobkowska

Sta­rusz­ka- Pau­li­na Bobkowska

Luster­ko- Rok­sa­na Palach


Wstecz