Przed­szko­la­ki z wizy­tą w komi­sa­ria­cie poli­cji w Luzinie

1Przed­szko­la­ki z grup „Motyl­ki” i „Psz­czół­ki”  wraz z wycho­waw­czy­nia­mi- panią Joan­ną Brze­ską i panią Nata­lią Klas-wybra­ły się na wyciecz­kę do Komi­sa­ria­tu Poli­cji w Luzi­nie. Celem wyj­ścia było kształ­to­wa­nie  nawy­ku wła­ści­we­go zacho­wa­nia się w ruchu dro­go­wym, utrwa­le­nie pod­sta­wo­wych zasad poru­sza­nia się po jezd­ni oraz pozna­nie Komi­sa­ria­tu Policji.
W trak­cie odwie­dzin przed­szko­la­ki mia­ły oka­zję poroz­ma­wiać z poli­cjan­ta­mi oraz zoba­czyć, jak wyglą­da ich miej­sce pra­cy. Dzie­ci zosta­ły opro­wa­dzo­ne po budyn­ku Komi­sa­ria­tu, odwie­dzi­ły dyżur­kę, gdzie mogły przyj­rzeć się z bli­ska pra­cy dyżur­ne­go, któ­ry przyj­mu­je zgło­sze­nia od miesz­kań­ców Luzi­na i oko­lic. Zoba­czy­ły wypo­sa­że­nie poli­cjan­ta oraz sprzęt jakim na co dzień dys­po­nu­je Poli­cja. Wiel­ką fraj­dą dla przed­szko­la­ków był radio­wóz poli­cyj­ny z włą­czo­ny­mi sygna­ła­mi dźwię­ko­wy­mi i świetl­ny­mi.  Przy oka­zji odwie­dzin poli­cjan­ci omó­wi­li z dzieć­mi zasa­dy bez­piecz­ne­go zacho­wa­nia się w przed­szko­lu, w domu i na dro­dze, jak rów­nież pod­czas kon­tak­tu z oso­ba­mi obcy­mi. Pan Poli­cjant przy­bli­żył nam tak­że spe­cy­fi­kę pra­cy tech­ni­ka kry­mi­nal­ne­go  i zro­bił każ­de­mu dziec­ku odcisk jego linii papilarnych.W cza­sie spo­tka­nia przed­szko­la­ki zada­wa­ły mnó­stwo cie­ka­wych pytań i wyka­zy­wa­ły się dużą wie­dzą na temat bez­pie­czeń­stwa. Na zakoń­cze­nie wizy­ty przed­szko­la­ki podzię­ko­wa­ły poli­cjan­tom wrę­cza­jąc słod­ki upo­mi­nek oraz pisem­ne podzię­ko­wa­nia i wyko­na­ne wła­sno­ręcz­nie rysunki.


Wstecz