15.09.2021 Dzień kreaty­wnoś­ci w „Wypoży­czal­ni Marzeń”

1Wrze­sień w bib­liotece szkol­nej Zespołu Szkol­no-Przed­szkol­nego w Luzinie okazał się miesiącem pełnym czytel­niczych akty­wnoś­ci. Dzień Krop­ki stał się powo­dem, aby sięgnąć po książkę, która wprowadza nas w świat pomysłów, wyobraźni, tworzenia „nowego”. Książ­ka pobudza do myśle­nia o rzeczach zwycza­jnych w sposób niezwykły.
Z tej okazji nasi uczniowie z klas pier­wszych wraz z nauczy­ciela­mi uczest­niczyli w kreaty­wnych lekc­jach bib­liotecznych. Nauczy­ciel bib­liotekarz przy­go­tował dwie lek­tu­ry. Książkę pt. „Petra” pani Mar­i­an­ny Cop­po, która opowiadała his­torię uroczego kamy­ka i jego zaskaku­ją­cych przygód. Następ­nie uczniowie opisy­wali cechy skał, określali i nazy­wali różnice pomiędzy min­er­ała­mi oraz wymyślali twór­cze, alter­naty­wne przed­mio­ty, zwierzę­ta, które dostrze­gali w prezen­towanych okazach. Dru­ga książ­ka pt. „Tam gdzie żyją dzikie stwory” autorstwa Mau­rice Sendak opowiadała o świecie noc­nych stra­chów, które same też się bały. Ciekawym ele­mentem książ­ki była „ros­ną­ca” wraz ze stra­cha­mi ilus­trac­ja. Lekc­ja toczyła się wokół naszych lęków, uczniowie wymyślali różne stra­chy na swo­je stra­chy. Było twór­c­zo. Nauczy­ciel przy­pom­ni­ał zasady reagowa­nia w obliczu niebez­pieczeńst­wa tj. zasa­da trzech odd­echów oraz oce­na lęku, uciecz­ka lub staw­ie­nie czoła lękowi. Uczniowie zauważyli również przy­jemne „stra­chy” np. pod­czas jazdy kole­jką w parku rozry­w­ki. Dzień twór­czych lekcji bib­liotecznych rozpoczęliśmy w bib­liotece, ale nasze spotka­nia odbyły się również w zielonym ogród­ku szkol­nym, wśród jesi­en­nych kwiatów, kolb kukury­dzy, kapusty, pomarańc­zowej dyni, gdzie wyobraź­nia mogła odd­zi­ały­wać z pod­wójną mocą.


Wstecz