15.09.2021 Dzień kre­atyw­no­ści w „Wypo­ży­czal­ni Marzeń”

1Wrze­sień w biblio­te­ce szkol­nej Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzi­nie oka­zał się mie­sią­cem peł­nym czy­tel­ni­czych aktyw­no­ści. Dzień Krop­ki stał się powo­dem, aby się­gnąć po książ­kę, któ­ra wpro­wa­dza nas w świat pomy­słów, wyobraź­ni, two­rze­nia „nowe­go”. Książ­ka pobu­dza do myśle­nia o rze­czach zwy­czaj­nych w spo­sób niezwykły.
Z tej oka­zji nasi ucznio­wie z klas pierw­szych wraz z nauczy­cie­la­mi uczest­ni­czy­li w kre­atyw­nych lek­cjach biblio­tecz­nych. Nauczy­ciel biblio­te­karz przy­go­to­wał dwie lek­tu­ry. Książ­kę pt. „Petra” pani Marian­ny Cop­po, któ­ra opo­wia­da­ła histo­rię uro­cze­go kamy­ka i jego zaska­ku­ją­cych przy­gód. Następ­nie ucznio­wie opi­sy­wa­li cechy skał, okre­śla­li i nazy­wa­li róż­ni­ce pomię­dzy mine­ra­ła­mi oraz wymy­śla­li twór­cze, alter­na­tyw­ne przed­mio­ty, zwie­rzę­ta, któ­re dostrze­ga­li w pre­zen­to­wa­nych oka­zach. Dru­ga książ­ka pt. „Tam gdzie żyją dzi­kie stwo­ry” autor­stwa Mau­ri­ce Sen­dak opo­wia­da­ła o świe­cie noc­nych stra­chów, któ­re same też się bały. Cie­ka­wym ele­men­tem książ­ki była „rosną­ca” wraz ze stra­cha­mi ilu­stra­cja. Lek­cja toczy­ła się wokół naszych lęków, ucznio­wie wymy­śla­li róż­ne stra­chy na swo­je stra­chy. Było twór­czo. Nauczy­ciel przy­po­mniał zasa­dy reago­wa­nia w obli­czu nie­bez­pie­czeń­stwa tj. zasa­da trzech odde­chów oraz oce­na lęku, uciecz­ka lub sta­wie­nie czo­ła lęko­wi. Ucznio­wie zauwa­ży­li rów­nież przy­jem­ne „stra­chy” np. pod­czas jaz­dy kolej­ką w par­ku roz­ryw­ki. Dzień twór­czych lek­cji biblio­tecz­nych roz­po­czę­li­śmy w biblio­te­ce, ale nasze spo­tka­nia odby­ły się rów­nież w zie­lo­nym ogród­ku szkol­nym, wśród jesien­nych kwia­tów, kolb kuku­ry­dzy, kapu­sty, poma­rań­czo­wej dyni, gdzie wyobraź­nia mogła oddzia­ły­wać z podwój­ną mocą.


Wstecz