Dzień Dino­zau­ra w gru­pach OP 5A, OP 6B, OP 6C oraz OP 6E

1Dnia 26.02.2021 r. dzie­ci z gru­py OP 5A, OP 6B, OP 6C oraz OP 6E obcho­dzi­ły Dzień Dino­zau­ra. Przed­szko­la­ki prze­ja­wia­ły zain­te­re­so­wa­nie tymi nie­sa­mo­wi­ty­mi gada­mi od dłuż­sze­go cza­su i to świę­to spra­wi­ło im wiel­ką radość. W ten dzień odby­ły się dino­zau­ro­we ćwi­cze­nia, gry plan­szo­we, puz­zle i zagad­ki, dzie­ci ukła­da­ły wła­sne­go dino­zau­ra z kształ­tów geometrycznych.
Wycho­wan­ko­wie przy­nie­śli kolek­cję dino­zau­rów, masko­tek, puz­zli, ksią­że­czek, ency­klo­pe­dii, albu­mów o tych wymar­łych zwie­rzę­tach. Dzie­ci oglą­da­ły pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną, pozna­ły histo­rię dino­zau­rów, dowie­dzia­ły się kie­dy żyły, czym się żywi­ły, jak wyglą­da­ły i dla­cze­go wymar­ły. Słu­cha­ły odgło­sów naj­bar­dziej zna­nych  i odnaj­dy­wa­ły je na obraz­kach. Na koniec dzie­ci wyko­na­ły tema­tycz­ne pra­ce pla­stycz­ne. Ogrom­na radość i zado­wo­le­nie towa­rzy­szy­ły dzie­ciom pod­czas zabaw, a Dzień Dino­zau­ra prze­niósł nas w odle­gły, fascy­nu­ją­cy i wciąż tajem­ni­czy świat.


Wstecz