Dzień Dinozau­ra w gru­pach OP 5A, OP 6B, OP 6C oraz OP 6E

1Dnia 26.02.2021 r. dzieci z grupy OP 5A, OP 6B, OP 6C oraz OP 6E obchodz­iły Dzień Dinozau­ra. Przed­szko­la­ki prze­jaw­iały zain­tere­sowanie tymi niesamow­ity­mi gada­mi od dłuższego cza­su i to świę­to spraw­iło im wielką radość. W ten dzień odbyły się dinoza­u­rowe ćwiczenia, gry plan­szowe, puz­zle i zagad­ki, dzieci układały włas­nego dinozau­ra z ksz­tałtów geometrycznych.
Wychowankowie przynieśli kolekcję dinoza­u­rów, maskotek, puz­zli, książeczek, encyk­lo­pe­dii, albumów o tych wymarłych zwierzę­tach. Dzieci oglą­dały prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną, poz­nały his­torię dinoza­u­rów, dowiedzi­ały się kiedy żyły, czym się żywiły, jak wyglą­dały i dlaczego wymarły. Słuchały odgłosów najbardziej znanych  i odna­jdy­wały je na obrazkach. Na koniec dzieci wykon­ały tem­aty­czne prace plas­ty­czne. Ogrom­na radość i zad­owole­nie towarzyszyły dzieciom pod­czas zabaw, a Dzień Dinozau­ra przeniósł nas w odległy, fas­cynu­ją­cy i wciąż tajem­niczy świat.


Wstecz