Życze­nia z oka­zji Dnia Dziec­ka  od Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzinie