A może Zuzia stwo­rzy nowy sys­tem operacyjny?

Mam na imię Zuzia. Jestem pozy­tyw­nie nasta­wio­ną do świa­ta i innych ludzi jede­na­sto­lat­ką. Uczęsz­czam na zaję­cia z pro­gra­mo­wa­nia i robo­ty­ki. Oprócz tego pasjo­nu­je mnie geo­gra­fia, wokal, jaz­da na rowe­rze i na rol­kach. Lubię też język pol­ski. Na fil­mi­ku zoba­czy­cie jak poprzez zaba­wę moż­na uczyć się logicz­ne­go myślenia.