Zosia i Mar­ty­na nagro­dzo­ne w gmin­nym konkursie!

Praca-plastycznaCorocz­ną tra­dy­cją sta­ło się już orga­ni­zo­wa­nie przez Gmin­ną Biblio­te­kę Publicz­ną im. Leona Rop­pla w Luzi­nie kon­kur­su poświę­co­ne­mu  wiel­kie­mu  syno­wi zie­mi kaszub­skiej prof. Gerar­do­wi Labu­dzie. Celem kon­kur­su  „Gerard Labu­da – Żeglarz na oce­anie nauki”, była popu­la­ry­za­cja posta­ci i dorob­ku wiel­kie­go mediewisty.
Roz­bu­dze­nie zain­te­re­so­wań histo­rią Pol­ski, Kaszub i Luzi­na. Roz­wi­ja­nie wyobraź­ni, zdol­no­ści pla­stycz­nych i gra­ficz­nych dzie­ci i mło­dzie­ży oraz umie­jęt­no­ści korzy­sta­nia z naj­now­szych tech­no­lo­gii mul­ti­me­dial­nych i infor­ma­cyj­nych. W upa­mięt­nie­niu zasług  prof. G. Labu­dy licz­nie uczest­ni­czy­ła  repre­zen­ta­cja  uczniów naszej szko­ły. Miło nam poin­for­mo­wać, że suk­ces w nim odnio­sły dziew­czę­ta. Jury kon­kur­so­we doce­ni­ło pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną Zofii Bań­ko – I miej­sce oraz pra­cę pla­stycz­ną Mar­ty­ny Sobiec­kiej – III miej­sce. Uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród odby­ło się w murach gmin­nej biblio­te­ki w Luzi­nie 8 stycz­nia 2021 r. Przy­po­mnij­my, iż prof. Gerard Labu­da to wybit­ny histo­ryk — medie­wi­sta, któ­ry mawiał o sobie „Jestem Kaszu­bą w Pozna­niu”, od zawsze iden­ty­fi­ko­wał się z kra­iną swo­je­go dzie­ciń­stwa i swo­ich przod­ków. W 1979 r. w kro­ni­ce biblio­tecz­nej w Luzi­nie zosta­wił ten o to wpis „Szko­le luziń­skiej zawdzię­czam naj­cen­niej­szą w życiu sztu­kę czy­ta­nia i pisa­nia, przez tę sztu­kę otwo­rzył się dla mnie świat nauki i kul­tu­ry. Wszyst­ko to wią­że się dla mnie z tym świę­tym dla mnie miejscem”.


Wstecz