Zosia i Mar­ty­na nagrod­zone w gmin­nym konkursie!

Praca-plastycznaCoroczną trady­cją stało się już orga­ni­zowanie przez Gmin­ną Bib­liotekę Pub­liczną im. Leona Rop­pla w Luzinie konkur­su poświę­cone­mu  wielkiemu  syn­owi zie­mi kaszub­skiej prof. Ger­ar­dowi Labudzie. Celem konkur­su  „Ger­ard Labu­da – Żeglarz na oceanie nau­ki”, była pop­u­laryza­c­ja postaci i dorobku wielkiego mediewisty.
Rozbudze­nie zain­tere­sowań his­torią Pol­s­ki, Kaszub i Luz­i­na. Rozwi­janie wyobraźni, zdol­noś­ci plas­ty­cznych i graficznych dzieci i młodzieży oraz umiejęt­noś­ci korzys­ta­nia z najnowszych tech­nologii mul­ti­me­di­al­nych i infor­ma­cyjnych. W upamięt­nie­niu zasług  prof. G. Labudy licznie uczest­niczyła  reprezen­tac­ja  uczniów naszej szkoły. Miło nam poin­for­mować, że sukces w nim odniosły dziew­czę­ta. Jury konkur­sowe doceniło prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną Zofii Bańko – I miejsce oraz pracę plas­ty­czną Mar­tyny Sobieck­iej – III miejsce. Uroczyste wręcze­nie nagród odbyło się w murach gmin­nej bib­liote­ki w Luzinie 8 sty­cz­nia 2021 r. Przy­pom­ni­jmy, iż prof. Ger­ard Labu­da to wybit­ny his­to­ryk — mediewista, który maw­iał o sobie „Jestem Kaszubą w Poz­na­niu”, od zawsze iden­ty­fikował się z krainą swo­jego dziecińst­wa i swoich przod­ków. W 1979 r. w kro­n­ice bib­liotecznej w Luzinie zostaw­ił ten o to wpis „Szkole luz­ińskiej zawdz­ięczam naj­cen­niejszą w życiu sztukę czy­ta­nia i pisa­nia, przez tę sztukę otworzył się dla mnie świat nau­ki i kul­tu­ry. Wszys­tko to wiąże się dla mnie z tym świę­tym dla mnie miejscem”.


Wstecz