Zmi­sio­wa­ne przedszkolaki

mały-miś-logoNasza przy­go­da z „Małym Misiem w Świe­cie Wiel­kiej Lite­ra­tu­ry” roz­po­czę­ła się we wrze­śniu. Od tego cza­su, przed­szko­la­ki z pomo­cą nauczy­cie­li oraz rodzi­ców mia­ły oka­zję uczest­ni­czyć w wie­lu cie­ka­wych akcjach.
Na począt­ku, wybra­li­śmy gru­po­we misie, któ­re wędro­wa­ły po domach przed­szko­la­ków. Rodzi­ce odwie­dza­li nas w przed­szko­lu oraz czy­ta­li swo­im pocie­chom w domu. Dzie­ci two­rzy­ły wła­sne ilu­stra­cje do prze­czy­ta­nych utwo­rów. W ten spo­sób powsta­ły nie­zwy­kle kolo­ro­we dzien­nicz­ki z podró­ży misiów po świe­cie lite­ra­tu­ry. Przed­szko­la­ki pro­wa­dzi­ły „Misio­wy wolon­ta­riat”, w ramach któ­re­go uczy­ły się poma­gać innym. Aktyw­nie uczest­ni­czy­ły w wie­lu róż­no­rod­nych akcjach na rzecz potrze­bu­ją­cych. Mały Miś zachę­cił nas rów­nież do roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści poro­zu­mie­wa­nia się w języ­ku angiel­skim, w efek­cie cze­go powsta­ły „Misio­we słow­ni­ki obraz­ko­we”. Pod­czas zajęć mie­li­śmy moż­li­wość połą­cze­nia czy­ta­nia i mate­ma­ty­ki.  Nasze gru­po­we niedź­wiad­ki poma­ga­ły nam w two­rze­niu opo­wie­ści mate­ma­tycz­nych. Przed­szko­la­ki roz­wi­ja­ły swo­ją kre­atyw­ność, wcie­la­jąc się w role małych przed­się­bior­ców. Dzie­ci mia­ły oka­zję świę­to­wać Dzień Plu­szo­we­go Misia. Wspól­nie z naszy­mi kolo­ro­wy­mi, pucha­ty­mi i mię­ciut­ki­mi przy­ja­ciół­mi bra­ły udział w zaba­wach czy­tel­ni­czych i two­rzy­ły „Misio­wy regu­la­min małe­go czy­tel­ni­ka”. Mały Miś przy­po­mniał nam rów­nież o pra­wach dziec­ka, któ­re zosta­ły przy­bli­żo­ne przez nauczy­cie­li z wyko­rzy­sta­niem wier­szy­ków, baje­czek oraz histo­ry­jek. Pod­czas trwa­nia pro­jek­tu reali­zo­wa­li­śmy tema­ty­kę zwią­za­ną z bez­pie­czeń­stwem. Wspól­nie two­rzy­li­śmy pla­ka­ty, gazet­ki oraz mogli­śmy uczest­ni­czyć w spo­tka­niu z poli­cją. Wszyst­kie akcje, w któ­rych bra­ły udział przed­szko­la­ki były nie­zwy­kle uda­ne. Każ­dy nowy dzień z Małym Misiem przy­no­sił nam dużo rado­ści i uśmie­chu. Dzie­ci posze­rza­ły swo­ją wie­dzę, jed­no­cze­śnie świet­nie się bawiąc. Zosta­ły wpro­wa­dzo­ne w świat lite­ra­tu­ry i mogły zoba­czyć, że wspól­ne czy­ta­nie to wspa­nia­ła sprawa.


Wstecz