Zmi­siowane przedszkolaki

mały-miś-logoNasza przy­go­da z „Małym Misiem w Świecie Wielkiej Lit­er­atu­ry” rozpoczęła się we wrześniu. Od tego cza­su, przed­szko­la­ki z pomocą nauczy­cieli oraz rodz­iców miały okazję uczest­niczyć w wielu ciekawych akcjach.
Na początku, wybral­iśmy grupowe misie, które wędrowały po domach przed­szko­laków. Rodz­ice odwiedza­li nas w przed­szkolu oraz czy­tali swoim pociechom w domu. Dzieci tworzyły własne ilus­trac­je do przeczy­tanych utworów. W ten sposób pow­stały niezwyk­le kolorowe dzi­en­nicz­ki z podróży mis­iów po świecie lit­er­atu­ry. Przed­szko­la­ki prowadz­iły „Misiowy wolon­tari­at”, w ramach którego uczyły się poma­gać innym. Akty­wnie uczest­niczyły w wielu różnorod­nych akc­jach na rzecz potrze­bu­ją­cych. Mały Miś zachę­cił nas również do rozwi­ja­nia umiejęt­noś­ci porozu­miewa­nia się w języku ang­iel­skim, w efek­cie czego pow­stały „Misiowe słown­i­ki obrazkowe”. Pod­czas zajęć mieliśmy możli­wość połączenia czy­ta­nia i matem­aty­ki.  Nasze grupowe niedźwiad­ki poma­gały nam w tworze­niu opowieś­ci matem­aty­cznych. Przed­szko­la­ki rozwi­jały swo­ją kreaty­wność, wciela­jąc się w role małych przed­siębior­ców. Dzieci miały okazję świę­tować Dzień Plus­zowego Misia. Wspól­nie z naszy­mi kolorowy­mi, puchaty­mi i mię­ci­utki­mi przy­jaciół­mi brały udzi­ał w zabawach czytel­niczych i tworzyły „Misiowy reg­u­lamin małego czytel­ni­ka”. Mały Miś przy­pom­ni­ał nam również o prawach dziec­ka, które zostały przy­bliżone przez nauczy­cieli z wyko­rzys­taniem wier­szyków, bajeczek oraz his­to­ry­jek. Pod­czas trwa­nia pro­jek­tu real­i­zowal­iśmy tem­atykę związaną z bez­pieczeńst­wem. Wspól­nie tworzyliśmy plakaty, gazet­ki oraz mogliśmy uczest­niczyć w spotka­niu z policją. Wszys­tkie akc­je, w których brały udzi­ał przed­szko­la­ki były niezwyk­le udane. Każdy nowy dzień z Małym Misiem przynosił nam dużo radoś­ci i uśmiechu. Dzieci posz­erza­ły swo­ją wiedzę, jed­nocześnie świet­nie się baw­iąc. Zostały wprowad­zone w świat lit­er­atu­ry i mogły zobaczyć, że wspólne czy­tanie to wspani­ała sprawa.


Wstecz