Zimo­we zaba­wy kla­sy II c

1Ucznio­wie kla­sy II c uwiel­bia­ją zaba­wy na śnie­gu. Aura za oknem pozwa­la na odda­nie się zimo­wym sza­leń­stwom. To świet­na oka­zja, aby zażyć ruchu na świe­żym powie­trzu. Zaba­wom nie było koń­ca. Było mroź­nie, ale bar­dzo radośnie.


Wstecz