Zima, której nie było…

1W grud­niu 2020 roku, czeka­jąc na zimę nauczy­ciel bib­liotekarz odwiedz­ił odd­zi­ały przed­szkolne z książką obrazkową pt. „Zima, której nie było” autorstwa Katarzyny Mina­sow­icz. Pod­czas spotka­nia dzieci usłysza­ły bajkę, o tym jak tata wymyślił zimę i co moż­na zro­bić, kiedy śnieg nie pada.
Wspani­ała his­to­ria o kreaty­wnej, pomysłowej rodzinie rozśmieszyła, zaciekaw­iła dzieci. Pani bib­liotekar­ka wspól­nie z dzieć­mi poćwiczyła układ w „czer­wonych śniegow­cach”. Opowiadanie skończyło się zimą, która choć nie przyszła, to pojaw­iła się w kole­jnym roku… Zaję­cia odbyły się w ramach pro­jek­tu bib­liotecznego „Pokochaj książkę”.


Wstecz