Zima, któ­rej nie było…

1W grud­niu 2020 roku, cze­ka­jąc na zimę nauczy­ciel biblio­te­karz odwie­dził oddzia­ły przed­szkol­ne z książ­ką obraz­ko­wą pt. „Zima, któ­rej nie było” autor­stwa Kata­rzy­ny Mina­so­wicz. Pod­czas spo­tka­nia dzie­ci usły­sza­ły baj­kę, o tym jak tata wymy­ślił zimę i co moż­na zro­bić, kie­dy śnieg nie pada.
Wspa­nia­ła histo­ria o kre­atyw­nej, pomy­sło­wej rodzi­nie roz­śmie­szy­ła, zacie­ka­wi­ła dzie­ci. Pani biblio­te­kar­ka wspól­nie z dzieć­mi poćwi­czy­ła układ w „czer­wo­nych śnie­gow­cach”. Opo­wia­da­nie skoń­czy­ło się zimą, któ­ra choć nie przy­szła, to poja­wi­ła się w kolej­nym roku… Zaję­cia odby­ły się w ramach pro­jek­tu biblio­tecz­ne­go „Poko­chaj książkę”.


Wstecz