Zie­lo­ny kącik w gru­pie „Jeży­ki”

1W sali gru­py „Jeży­ki” powstał zie­lo­ny kącik przy­rod­ni­czy. Przed­szko­la­ki w donicz­kach zasia­ły pie­trusz­kę, koper, nie­za­po­mi­naj­ki oraz posa­dzi­ły cebul­ki. Następ­nie, jak na praw­dzi­wych ogrod­ni­ków przy­sta­ło, dzie­ci pie­lę­gno­wa­ły oraz pro­wa­dzi­ły obser­wa­cje wzro­stu roślin. Wspa­nia­ła opie­ka nad rośli­na­mi przy­nio­sła nie­sa­mo­wi­ty efekt.


Wstecz