Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Luzi­nie i kap­su­ła czasu

“Naj­waż­niej­sze we wspo­mnie­niach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzy­mać i tam je wspo­mi­nać” [Ter­ry Prat­chett]

1Dnia 28 paź­dzier­ni­ka 2021 roku przy oka­zji otwar­cia “Scho­dów Pamię­ci Poko­leń” przy Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej im. Leona Rop­pla w Luzi­nie zło­żo­no pamiąt­ki w kap­su­le cza­su. Był to histo­rycz­ny moment, któ­ry zda­rza się bar­dzo rzad­ko. Nasza szko­ła jako jedy­na pla­ców­ka oświa­to­wa zamknę­ła w kap­su­le cząst­kę naszej histo­rii, cząst­kę naszej szkol­nej społeczności.
Dzię­ki odda­niu całej szko­ły oraz zaan­ga­żo­wa­niu w reali­za­cję tego pro­jek­tu pań: Ewy Roh­raff, Agniesz­ki Bużan i Kata­rzy­ny Wyskoc­kiej uda­ło się wszyst­ko dopiąć na ostat­ni guzik. Pan Dyrek­tor Dariusz Romp­ca dum­nie repre­zen­to­wał Zespół Szkol­no- Przed­szkol­ny i prze­ka­zał przy­go­to­wa­ne mate­ria­ły do kap­su­ły. Pamiąt­ko­wy mate­riał zawie­rał histo­rię naszej szko­ły na nośni­ku pen­dri­ve: film z uro­czy­sto­ści 30-lecia nada­nia imie­nia szko­le, histo­rię pla­ców­ki, listę i pod­pi­sy pra­cow­ni­ków, nauczy­cie­li, Rady Rodzi­ców, Samo­rzą­du  Uczniow­skie­go, Dyrek­cji, wszyst­kich uczniów oraz odci­ski pal­ców przed­szko­la­ków. Pozo­sta­wio­ne przez spo­łecz­ność naszej szko­ły pamiąt­ki sta­ną się sym­bo­licz­nym pomo­stem mię­dzy teraź­niej­szo­ścią a przy­szło­ścią zapi­sa­ną na kar­tach histo­rii Gmi­ny Luzino.


Wstecz