Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Luzinie i kap­suła czasu

“Najważniejsze we wspom­nieni­ach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzy­mać i tam je wspom­i­nać” [Ter­ry Pratch­ett]

1Dnia 28 październi­ka 2021 roku przy okazji otwar­cia “Schodów Pamię­ci Pokoleń” przy Gmin­nej Bib­liotece Pub­licznej im. Leona Rop­pla w Luzinie złożono pamiąt­ki w kap­sule cza­su. Był to his­to­ryczny moment, który zdarza się bard­zo rzad­ko. Nasza szkoła jako jedy­na placówka oświa­towa zamknęła w kap­sule cząstkę naszej his­torii, cząstkę naszej szkol­nej społeczności.
Dzię­ki odd­a­niu całej szkoły oraz zaan­gażowa­niu w real­iza­cję tego pro­jek­tu pań: Ewy Rohraff, Agniesz­ki Bużan i Katarzyny Wyskock­iej udało się wszys­tko dopiąć na ostat­ni guzik. Pan Dyrek­tor Dar­iusz Romp­ca dum­nie reprezen­tował Zespół Szkol­no- Przed­szkol­ny i przekazał przy­go­towane mate­ri­ały do kap­suły. Pamiątkowy mate­ri­ał zaw­ier­ał his­torię naszej szkoły na nośniku pen­drive: film z uroczys­toś­ci 30-lecia nada­nia imienia szkole, his­torię placów­ki, listę i pod­pisy pra­cown­ików, nauczy­cieli, Rady Rodz­iców, Samorzą­du  Uczniowskiego, Dyrekcji, wszys­t­kich uczniów oraz odcis­ki pal­ców przed­szko­laków. Pozostaw­ione przez społeczność naszej szkoły pamiąt­ki staną się sym­bol­icznym pomostem między ter­aźniejs­zoś­cią a przyszłoś­cią zapisaną na kar­tach his­torii Gminy Luzino.


Wstecz