Zebranie Rady Pedagogicznej

29 listopa­da pod­czas warsz­ta­towego spotka­nia Rady Ped­a­gog­icznej odbyło się szkole­nie doty­czące pra­cy ped­a­gog­icznej nauczy­cieli metodą pro­jek­tu.Prowadzą­ca wykład nauczy­ciel dydak­tyk z wielo­let­nim stażem-pani Katarzy­na Wejn­ert wskaza­ła na cele i zale­ty metody pro­jek­tu eduka­cyjnego. Zwró­ciła uwagę nauczy­cieli na szczegóły istotne dla real­iza­cji pro­jek­tu, a wśród nich na rodza­je wyma­ganej doku­men­tacji, specy­fikę współpra­cy całej szkoły ze środowiskiem lokalnym, insty­tuc­ja­mi zewnętrzny­mi oraz na źródła finan­sowa­nia pro­jek­tów eduka­cyjnych. Spotkanie było niezwyk­le poucza­jące i interesujące.

Wstecz