Zebra­nie Rady Pedagogicznej

29 listo­pa­da pod­czas warsz­ta­to­we­go spo­tka­nia Rady Peda­go­gicz­nej odby­ło się szko­le­nie doty­czą­ce pra­cy peda­go­gicz­nej nauczy­cie­li meto­dą pro­jek­tu.Pro­wa­dzą­ca wykład nauczy­ciel dydak­tyk z wie­lo­let­nim sta­żem-pani Kata­rzy­na Wej­nert wska­za­ła na cele i zale­ty meto­dy pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go. Zwró­ci­ła uwa­gę nauczy­cie­li na szcze­gó­ły istot­ne dla reali­za­cji pro­jek­tu, a wśród nich na rodza­je wyma­ga­nej doku­men­ta­cji, spe­cy­fi­kę współ­pra­cy całej szko­ły ze śro­do­wi­skiem lokal­nym, insty­tu­cja­mi zewnętrz­ny­mi oraz na źró­dła finan­so­wa­nia pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych. Spo­tka­nie było nie­zwy­kle poucza­ją­ce i interesujące.

Wstecz