„Zdro­wo wiem, zdro­wo jem” – warsz­ta­ty czy­tel­ni­czo-kuli­nar­ne w OP 6C

1W związ­ku z reali­za­cją zadań w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa w gru­pie OP 6C zor­ga­ni­zo­wa­no warsz­ta­ty czy­tel­ni­czo-kuli­nar­ne. Głów­nym celem warsz­ta­tów było pro­mo­wa­nie zdro­we­go odży­wia­nia inspi­ro­wa­ne książ­ką „Jem zdro­wo – Przy­go­dy Fen­ka”. Przed­szko­la­ki wysłu­cha­ły opo­wia­da­nia, któ­re sta­no­wi­ło punkt wyj­ścia do pod­ję­cia roz­mo­wy o tym jakie mogą być skut­ki spo­ży­wa­nia nie­zdro­wych pro­duk­tów oraz co nam daje spo­ży­wa­nie warzyw i owoców.
W czę­ści prak­tycz­nej przed­szko­la­ki przy­stą­pi­ły do przy­go­to­wa­nia peł­ne­go war­to­ści odżyw­czych świe­żo wyci­ska­ne­go soku. Naj­pierw sta­ran­nie umy­ły warzy­wa i owo­ce, a potem czy­nie uczest­ni­czy­ły w pro­ce­sie wyci­ska­nia soku. Na pod­sta­wie prze­pro­wa­dzo­nych zajęć dzie­ci mia­ły oka­zję wyko­nać gru­po­wą książ­kę kuchar­ską, któ­ra zawie­ra­ła same zdro­we prze­pi­sy inspi­ro­wa­ne pomy­sła­mi dzie­ci. Przed­szko­la­ki prze­ko­na­ły się, że zdro­we posił­ki wca­le nie muszą być nie­smacz­ne, a wręcz prze­ciw­nie z uśmie­chem na ustach pro­si­ły o dokładkę.


Wstecz