„Zdrowia hymn śpiewaj z nami”

10W miesiącu październiku  szczegól­ny nacisk w odd­zi­ałach przed­szkol­nych położyliśmy na tem­atykę zdrowego odży­wia­nia, w tym głównie na potrze­bę spoży­wa­nia warzyw i owoców.Realizacja bloku tem­aty­cznego związanego z owoca­mi i warzy­wa­mi był okre­sem kiedy dzieci z  przed­szko­la zajęły się tem­atyką związaną ze zdrowym odży­wian­iem.Na zaję­ci­ach dydak­ty­cznych przed­szko­la­ki miały okaz­je poz­nać owoce kra­jowe i egzo­ty­czne, a także warzy­wa upraw­iane w Polsce. Ciekawe i wesołe zabawy poz­woliły dzieciom dostrzec konieczność dostar­cza­nia orga­niz­mowi witamin.Dzieci wspól­nie z nauczy­ciela­mi tworzyły kąci­ki pełne wit­a­min wyko­rzys­tu­jąc warzy­wa i owoce przynie­sione z domu. Oczy­wiś­cie nie obyło się bez degus­tacji .Panie nauczy­ciel­ki wprowadza­ły dzieci w świat warzyw i owoców poprzez różnorodne formy akty­wnoś­ci. Począwszy od akty­wnoś­ci ruchowej, plas­ty­cznej, muzy­cznej, a skończy­wszy na ciekawych for­ma­ch zadan­iowych. Przed­szko­la­ki przy­go­towywały samodziel­nie: zdrowe sałat­ki warzy­wne, desery owocowe, kisiły kapustę.Wesołe piosen­ki i  prace plas­ty­czne okaza­ły się ciekawą for­mą poz­na­nia nazw warzyw i owoców oraz ich roli w diecie człowieka.


Wstecz