„Zdro­wia hymn śpie­waj z nami”

10W mie­sią­cu paź­dzier­ni­ku  szcze­gól­ny nacisk w oddzia­łach przed­szkol­nych poło­ży­li­śmy na tema­ty­kę zdro­we­go odży­wia­nia, w tym głów­nie na potrze­bę spo­ży­wa­nia warzyw i owoców.Realizacja blo­ku tema­tycz­ne­go zwią­za­ne­go z owo­ca­mi i warzy­wa­mi był okre­sem kie­dy dzie­ci z  przed­szko­la zaję­ły się tema­ty­ką zwią­za­ną ze zdro­wym odży­wia­niem.Na zaję­ciach dydak­tycz­nych przed­szko­la­ki mia­ły oka­zje poznać owo­ce kra­jo­we i egzo­tycz­ne, a tak­że warzy­wa upra­wia­ne w Pol­sce. Cie­ka­we i weso­łe zaba­wy pozwo­li­ły dzie­ciom dostrzec koniecz­ność dostar­cza­nia orga­ni­zmo­wi witamin.Dzieci wspól­nie z nauczy­cie­la­mi two­rzy­ły kąci­ki peł­ne wita­min wyko­rzy­stu­jąc warzy­wa i owo­ce przy­nie­sio­ne z domu. Oczy­wi­ście nie oby­ło się bez degu­sta­cji .Panie nauczy­ciel­ki wpro­wa­dza­ły dzie­ci w świat warzyw i owo­ców poprzez róż­no­rod­ne for­my aktyw­no­ści. Począw­szy od aktyw­no­ści rucho­wej, pla­stycz­nej, muzycz­nej, a skoń­czyw­szy na cie­ka­wych for­mach zada­nio­wych. Przed­szko­la­ki przy­go­to­wy­wa­ły samo­dziel­nie: zdro­we sałat­ki warzyw­ne, dese­ry owo­co­we, kisi­ły kapustę.Wesołe pio­sen­ki i  pra­ce pla­stycz­ne oka­za­ły się cie­ka­wą for­mą pozna­nia nazw warzyw i owo­ców oraz ich roli w die­cie człowieka.


Wstecz