Zdro­we odży­wia­nie w Ia

1Zdro­wie to bar­dzo waż­na rzecz, ucznio­wie Ia dosko­na­le o tym wie­dzą, dla­te­go pew­ne­go dnia przy­go­to­wa­li wspól­nie wita­mi­no­we śnia­da­nie. Na naszym sto­le nie zabra­kło sała­ty, papry­ki, pomi­do­rów i ogór­ków. Wszy­scy pała­szo­wa­li ze smakiem.


Wstecz