Zdal­ne zaję­cia logopedyczne

davZdal­ne zaję­cia logo­pe­dycz­ne to  nie tyl­ko wyzwa­nie dla dzie­ci ale tak­że dla logo­pe­dów. Logo­pe­dzi szkol­ni-pani Wero­ni­ka Engel­brecht i Karo­li­na Mach rów­nież sta­wia­ją czo­ła tej trud­nej sytu­acji, by w jak naj­lep­szy spo­sób orga­ni­zo­wać zdal­ne zaję­cia logopedyczne.
Każ­de dziec­ko obję­te tera­pią otrzy­mu­je cie­ka­we mate­ria­ły do pra­cy w domu, odpo­wied­nio dosto­so­wa­ne m.in. wyzwa­nia logo­pe­dycz­ne, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne z róż­ny­mi ćwi­cze­nia­mi arty­ku­la­cyj­ny­mi i odde­cho­wy­mi, tabli­ce moty­wa­cyj­ne, ryso­wa­ne wier­szy­ki.  Dzie­ci mogą korzy­stać z utwo­rzo­nych  gier logo­pe­dycz­nych w pro­gra­mie Wor­dwall. Logo­pe­dzi szkol­ni nawią­za­li rów­nież współ­pra­cę z róż­ny­mi por­ta­la­mi, gdzie wza­jem­nie wymie­nia­ją się mate­ria­ła­mi do zdal­nej pra­cy np. Logo­pe­da z ser­cem. Zauwa­żal­na jest rze­tel­na pra­ca dzie­ci z rodzi­ca­mi w domu. Napły­wa­ją­ce zdję­cia wyko­na­nych prac, nagra­ne fil­mi­ki, w któ­rych dzie­ci pre­zen­tu­ją swo­je umie­jęt­no­ści  wska­zu­ją na wyso­ki poziom zaan­ga­żo­wa­nia rodzi­ców i dzie­ci. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za dotych­cza­so­wą, inten­syw­ną pra­cę! Zachę­ca­my do kolej­nych ćwi­czeń i kontaktu!


Wstecz