Zdalne zaję­cia logopedyczne

davZdalne zaję­cia logope­dy­czne to  nie tylko wyzwanie dla dzieci ale także dla logope­dów. Logope­dzi szkol­ni-pani Weroni­ka Engel­brecht i Karoli­na Mach również staw­ia­ją czoła tej trud­nej sytu­acji, by w jak najlep­szy sposób orga­ni­zować zdalne zaję­cia logopedyczne.
Każde dziecko objęte ter­apią otrzy­mu­je ciekawe mate­ri­ały do pra­cy w domu, odpowied­nio dos­tosowane m.in. wyzwa­nia logope­dy­czne, prezen­tac­je mul­ti­me­di­alne z różny­mi ćwiczeni­a­mi artyku­la­cyjny­mi i odd­e­chowy­mi, tablice motywa­cyjne, rysowane wier­szy­ki.  Dzieci mogą korzys­tać z utwor­zonych  gier logope­dy­cznych w pro­gramie Word­wall. Logope­dzi szkol­ni naw­iąza­li również współpracę z różny­mi por­ta­la­mi, gdzie wza­jem­nie wymieni­a­ją się mate­ri­ała­mi do zdal­nej pra­cy np. Logope­da z sercem. Zauważal­na jest rzetel­na pra­ca dzieci z rodzi­ca­mi w domu. Napły­wa­jące zdję­cia wyko­nanych prac, nagrane filmi­ki, w których dzieci prezen­tu­ją swo­je umiejęt­noś­ci  wskazu­ją na wyso­ki poziom zaan­gażowa­nia rodz­iców i dzieci. Dzięku­je­my serdecznie za doty­chcza­sową, inten­sy­wną pracę! Zachę­camy do kole­jnych ćwiczeń i kontaktu!


Wstecz