Zbiór­ka na rzecz schroniska

SONY DSCLos zwie­rząt nie jest nam obo­jęt­ny! Dnia 2.10.2020 w naszej szko­le prze­pro­wa­dzo­no zbiór­kę darów na rzecz Schro­ni­ska Dla Bez­dom­nych Zwie­rząt OTOZ Ani­mals w Dąbrów­ce. Celem akcji było zebra­nie poży­wie­nia i asor­ty­men­tu dla potrze­bu­ją­cych zwie­rząt w schronisku.
W całą akcję włą­czył się Samo­rząd Uczniow­ski, któ­ry wspól­nie z inny­mi ucznia­mi zebrał i zapa­ko­wał dary. Uda­ło nam się zebrać 192 opa­ko­wa­nia suchej kar­my, 83 opa­ko­wa­nia mokrej kar­my, 130 puszek z kar­mą, 34 przy­sma­ki ponad­to 44 zabaw­ki oraz koł­dry, ręcz­ni­ki, mate­ra­ce, podusz­ki i koce. Za ogrom wło­żo­ne­go ser­ca w całą akcje – wszyst­kim dar­czyń­com ser­decz­nie dziękujemy.


Wstecz