Zbiór­ka karmy dla schro­niska w Dąbrówce

SONY DSCWzorem lat ubiegłych w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie przeprowad­zona została zbiór­ka darów na rzecz zwierząt ze schro­niska w  Dąbrów­ce. Dzię­ki zaan­gażowa­niu uczniów, rodz­iców i nauczy­cieli zebra­no ogromne iloś­ci suchej i mokrej karmy, koce, mis­ki a także smy­cze i zabaw­ki dla naszych czworonożnych przy­jaciół. Dnia 12 październi­ka pra­cown­i­cy schro­niska w towarzys­t­wie uroczego psa Maxa ode­brali zebrane dary. Przeprowadzili również ciekawą prelekcję na tem­at odpowied­niego trak­towa­nia zwierząt, funkcjonowa­nia schro­niska i opie­ki nad jego mieszkań­ca­mi. Wszys­tkim dar­czyń­com serdecznie dziękujemy!


Wstecz