Zbiór­ka kar­my dla schro­ni­ska w Dąbrówce

SONY DSCWzo­rem lat ubie­głych w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła zbiór­ka darów na rzecz zwie­rząt ze schro­ni­ska w  Dąbrów­ce. Dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li zebra­no ogrom­ne ilo­ści suchej i mokrej kar­my, koce, miski a tak­że smy­cze i zabaw­ki dla naszych czwo­ro­noż­nych przy­ja­ciół. Dnia 12 paź­dzier­ni­ka pra­cow­ni­cy schro­ni­ska w towa­rzy­stwie uro­cze­go psa Maxa ode­bra­li zebra­ne dary. Prze­pro­wa­dzi­li rów­nież cie­ka­wą pre­lek­cję na temat odpo­wied­nie­go trak­to­wa­nia zwie­rząt, funk­cjo­no­wa­nia schro­ni­ska i opie­ki nad jego miesz­kań­ca­mi. Wszyst­kim dar­czyń­com ser­decz­nie dziękujemy!


Wstecz