Kocha­ni!

FlagaWszy­scy jeste­śmy wstrzą­śnię­ci wyda­rze­nia­mi, któ­re mają obec­nie miej­sce w Ukra­inie. Jako spo­łecz­ność szkol­na nie chce­my pozo­sta­wać obo­jęt­ni na cier­pie­nie nie­win­nych ludzi. Dla­te­go we współ­pra­cy z Para­fią św. Waw­rzyń­ca w Luzi­nie pro­po­nu­je­my uczest­nic­two w akcji „Luzi­no Ukra­inie”. Każ­dy może wziąć w niej udział – ucznio­wie, pra­cow­ni­cy szko­ły, rodzi­ce. Zapra­sza­my do włą­cze­nia się w zbiór­kę rze­czy, któ­re bez­po­śred­nio zosta­ną prze­ka­za­ne Ukra­iń­com z para­fii św. Miko­ła­ja w Rohatyniu.
Koor­dy­na­to­rem tej zbiór­ki jest nasz rodak pocho­dzą­cy z Sopo­tu- ks. Jan Wój­cik- peł­nią­cy w Roha­ty­niu funk­cję pro­bosz­cza. Ewen­tu­al­na nad­wyż­ka darów zosta­nie odda­na do dys­po­zy­cji Cari­tas Archi­die­ce­zji Gdań­skiej orga­ni­zu­ją­cej pomoc Ukra­iń­com na szer­szą skalę.

Cze­go potrze­ba?

 • Koce zwy­kłe i termiczne
 • Śpi­wo­ry
 • Pod­kład­ki pod mate­rac do spa­nia z wodo­od­por­nej folii aluminiowej
 • Płasz­cze przeciwdeszczowe
 • Pły­ny do kąpie­li / pod prysz­nic / mydło
 • Dez­odo­ran­ty
 • Pasta do zębów
 • Szczo­tecz­ki do zębów
 • Grze­bie­nie
 • Bie­li­zna dam­ska, męska, dziecięca
 • Pod­pa­ski
 • Pam­per­sy
 • Pie­lu­chy dla dorosłych
 • Papier toa­le­to­wy i ręcz­ni­ki papierowe
 • Środ­ki do sprzątania
 • Prosz­ki do prania
 • Pły­ny i żele do dezynfekcji
 • Maski fil­tru­ją­ce lub jednorazowe
 • Żyw­ność do szyb­kie­go przy­go­to­wa­nia (instant)
 • Bato­ny (w tym energetyczne)
 • Baka­lie, orzechy
 • Kon­ser­wy
 • Olej
 • Kawa, her­ba­ta
 • Maka­ro­ny, kasze, płat­ki zbo­żo­we do szyb­kie­go przygotowania
 • Zapał­ki
 • Bate­rie, powerbanki
 • Oświe­tle­nie, w tym latarki
 • Świe­ce

Do kie­dy trwa akcja? 

 • Koniec mar­ca

Gdzie moż­na skła­dać dary? 

 • Sta­re wej­ście do szko­ły, przy bibliotece

Wstecz