Kochani!

FlagaWszyscy jesteśmy wstrząśnię­ci wydarzeni­a­mi, które mają obec­nie miejsce w Ukrainie. Jako społeczność szkol­na nie chce­my pozostawać obo­jęt­ni na cier­pi­e­nie niewin­nych ludzi. Dlat­ego we współpra­cy z Parafią św. Wawrzyń­ca w Luzinie pro­ponu­je­my uczest­nict­wo w akcji „Luzi­no Ukrainie”. Każdy może wziąć w niej udzi­ał – uczniowie, pra­cown­i­cy szkoły, rodz­ice. Zaprasza­my do włączenia się w zbiórkę rzeczy, które bezpośred­nio zostaną przekazane Ukraiń­com z parafii św. Mikoła­ja w Rohatyniu.
Koor­dy­na­torem tej zbiór­ki jest nasz rodak pochodzą­cy z Sopo­tu- ks. Jan Wój­cik- pełnią­cy w Rohatyniu funkcję pro­boszcza. Ewen­tu­al­na nad­wyż­ka darów zostanie odd­ana do dys­pozy­cji Car­i­tas Archi­diecezji Gdańskiej orga­nizu­jącej pomoc Ukraiń­com na szer­szą skalę.

Czego potrze­ba?

 • Koce zwykłe i termiczne
 • Śpi­wory
 • Pod­kład­ki pod mat­er­ac do spania z wodoo­d­pornej folii aluminiowej
 • Płaszcze prze­ci­wdeszc­zowe
 • Płyny do kąpieli / pod prysznic / mydło
 • Dezodor­an­ty
 • Pas­ta do zębów
 • Szc­zotecz­ki do zębów
 • Grze­bi­e­nie
 • Bieliz­na dams­ka, męs­ka, dziecięca
 • Pod­pas­ki
 • Pam­per­sy
 • Pieluchy dla dorosłych
 • Papi­er toale­towy i ręczni­ki papierowe
 • Środ­ki do sprzątania
 • Prosz­ki do prania
 • Płyny i żele do dezynfekcji
 • Mas­ki fil­tru­jące lub jednorazowe
 • Żywność do szy­bkiego przy­go­towa­nia (instant)
 • Batony (w tym energetyczne)
 • Bakalie, orzechy
 • Kon­ser­wy
 • Olej
 • Kawa, herba­ta
 • Makarony, kasze, płat­ki zbożowe do szy­bkiego przygotowania
 • Zapał­ki
 • Baterie, power­ban­ki
 • Oświ­etle­nie, w tym latarki
 • Świece

Do kiedy trwa akcja? 

 • Koniec mar­ca

Gdzie moż­na składać dary? 

 • Stare wejś­cie do szkoły, przy bibliotece

Wstecz