Zbiór­ka darów dla schro­ni­ska w Dąbrów­ce w gru­pach przed­szkol­nych 3, 4A, 4B, 4C, 5B

schronisko-zdjecie1W dniu 5 paź­dzier­ni­ka odby­ła się zbiór­ka darów dla zwie­rząt znaj­du­ją­cych się w schro­ni­sku w Dąbrów­ce. Jed­nym z celów akcji było uwraż­li­wie­nie dzie­ci na los bez­dom­nych zwierząt. 
Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim przed­szko­la­kom i ich rodzi­com, któ­rzy przy­łą­czy­li się do akcji.


Wstecz