Zbiór­ka darów dla schro­niska w Dąbrów­ce w gru­pach przed­szkol­nych 3, 4A, 4B, 4C, 5B

schronisko-zdjecie1W dniu 5 październi­ka odbyła się zbiór­ka darów dla zwierząt zna­j­du­ją­cych się w schro­nisku w Dąbrów­ce. Jed­nym z celów akcji było uwrażli­wie­nie dzieci na los bez­dom­nych zwierząt. 
Bard­zo dzięku­je­my wszys­tkim przed­szko­lakom i ich rodz­i­com, którzy przyłączyli się do akcji.


Wstecz