Zbiór­ka darów dla poszko­do­wa­nych woj­ną w Ukra­inie wciąż trwa

IMG-20220328-WA0004Nasi szkol­ni wolon­ta­riu­sze popa­ko­wa­li i zli­czy­li dotych­cza­so­we zebra­ne dary. Dzię­ki nim pierw­sza część darów ze zbiór­ki zosta­ła już prze­ka­za­na Para­fii pw. św. Waw­rzyń­ca w Luzi­nie. Dzię­ku­je­my wszyst­kim dar­czyń­com: uczniom, ich rodzi­com, a tak­że pra­cow­ni­kom szko­ły, jed­no­cze­śnie zachę­ca­my do dal­szej pomo­cy. Zbiór­ka trwa do koń­ca mar­ca, wciąż moż­na skła­dać dary w naszej szko­le. Liczy­my na Was!


Wstecz