Zbiór­ka darów dla poszkodowanych wojną w Ukrainie wciąż trwa

IMG-20220328-WA0004Nasi szkol­ni wolon­tar­iusze popakowali i zliczyli doty­chcza­sowe zebrane dary. Dzię­ki nim pier­wsza część darów ze zbiór­ki została już przekazana Parafii pw. św. Wawrzyń­ca w Luzinie. Dzięku­je­my wszys­tkim dar­czyń­com: uczniom, ich rodz­i­com, a także pra­cown­ikom szkoły, jed­nocześnie zachę­camy do dal­szej pomo­cy. Zbiór­ka trwa do koń­ca mar­ca, wciąż moż­na składać dary w naszej szkole. Liczymy na Was!


Wstecz