Zbiór­ka darów dla hospicjum

1W okre­sie przed­świą­tecz­nym , tj. od 13 do 21 grud­nia 2023r. Szkol­ne Koło Wolon­ta­riu­szy w Zespo­le Szkol­no- Przed­szkol­nym nr 1 w Luzi­nie zor­ga­ni­zo­wa­ło zbiór­kę darów rze­czo­wych dla pod­opiecz­nych Domu Hospi­cyj­ne­go dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży „ Bursz­ty­no­wa Przy­stań” w Gdy­ni. W zbiór­kę zaan­ga­żo­wa­ła się cała szko­ła, począw­szy od tych naj­młod­szych , a koń­cząc na naj­star­szych uczniach naszej szkoły.
Dary dla hospi­cjum „ Bursz­ty­no­wa Przy­stań” były prze­róż­ne. W tym roku zebra­li­śmy m. in.: musy owo­co­we, kasz­ki, soki owo­co­we, her­bat­ki , mle­ka w prosz­ku, chu­s­tecz­ki nawil­ża­ją­ce, śpiosz­ki itp. Nasi ucznio­wie bar­dzo zaan­ga­żo­wa­li się w to przed­się­wzię­cie. Darów było napraw­dę spo­ro. Wszyst­kie poli­czo­ne i pose­gre­go­wa­ne, zosta­ły zawie­zio­ne do hospi­cjum. Pięk­nie dzię­ku­je­my za zaan­ga­żo­wa­nie wszyst­kich osób o wiel­kich sercach.


Wstecz