” Zbie­ram-poma­gam”

1Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych, aby włą­czy­li się do akcji zbie­ra­nia pla­sti­ko­wych nakrę­tek oraz bate­rii. W tym roku szkol­nym  zbie­ra­my dla Huber­ci­ka Domarus.
Pie­nią­dze pozy­ska­ne ze sprze­da­ży nakrę­tek i zuży­tych bate­rii zosta­ną prze­zna­czo­ne na kosz­tow­ną reha­bi­li­ta­cję chłop­ca, któ­ry uro­dził się  z zespo­łem wad wro­dzo­nych, m.in. z roz­sz­cze­pem pod­nie­bie­nia, wadą ser­dusz­ka, nie­wy­dol­no­ścią odde­cho­wą, dys­ge­ne­zją cia­ła modze­lo­wa­te­go i zro­stem pal­ców u nóg. Pojem­ni­ki, do któ­rych moż­na wrzu­cać nakręt­ki znaj­du­ją się przy wej­ściu do szkoły.

Zachę­ca­my! Pamię­taj­cie : Dobro powraca!
Samo­rząd Uczniowski


Wstecz