Zaw­iesze­nie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII

Orga­ni­za­c­ja naucza­nia zdalnego 

w Szkole Podstawowej 

nr 1 im. L. Bąd­kowskiego w Luzinie

Rząd pod­jął decyzję o zaw­iesze­niu zajęć stacjonarnych dla klas IV-VIII i prze­jś­ciu tych uczniów na naukę zdal­ną od 24.10.2020 r. do 8.11.2020 r. (uczniowie z tych klas pozosta­ją w domu).

Zaję­cia zdalne odby­wać się będą w naszej szkole w formie lekcji on-lin­ie zgod­nie z obow­iązu­ją­cym planem lekcji i rozkła­dem dzwonków na plat­formie G Suite (tej samej, której uży­wal­iśmy w drugim półroczu poprzed­niego roku szkol­nego i przy uży­ciu tych samych adresów).

Czas trwa­nia lekcji ule­ga skróce­niu do 30 min. Pozostałe 15 min. uczniowie będą mogli wyko­rzys­tać na dodatkowe pyta­nia i wyjaśnienia ze strony nauczy­ciela lub poświę­cić na odpoczynek.

Odd­zi­ały przed­szkolne i klasy I‑III będą funkcjonowały bez zmi­an (zaję­cia będą odby­wały się w szkole).

Dyrek­tor Szkoły

Dar­iusz Rompca