Zawie­sze­nie zajęć sta­cjo­nar­nych dla uczniów klas IV-VIII

Orga­ni­za­cja naucza­nia zdalnego 

w Szko­le Podstawowej 

nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzinie

Rząd pod­jął decy­zję o zawie­sze­niu zajęć sta­cjo­nar­nych dla klas IV-VIII i przej­ściu tych uczniów na naukę zdal­ną od 24.10.2020 r. do 8.11.2020 r. (ucznio­wie z tych klas pozo­sta­ją w domu).

Zaję­cia zdal­ne odby­wać się będą w naszej szko­le w for­mie lek­cji on-linie zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pla­nem lek­cji i roz­kła­dem dzwon­ków na plat­for­mie G Suite (tej samej, któ­rej uży­wa­li­śmy w dru­gim pół­ro­czu poprzed­nie­go roku szkol­ne­go i przy uży­ciu tych samych adresów).

Czas trwa­nia lek­cji ule­ga skró­ce­niu do 30 min. Pozo­sta­łe 15 min. ucznio­wie będą mogli wyko­rzy­stać na dodat­ko­we pyta­nia i wyja­śnie­nia ze stro­ny nauczy­cie­la lub poświę­cić na odpoczynek.

Oddzia­ły przed­szkol­ne i kla­sy I‑III będą funk­cjo­no­wa­ły bez zmian (zaję­cia będą odby­wa­ły się w szkole).

Dyrek­tor Szkoły

Dariusz Romp­ca